Høring om forslag til endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven (integreringspakke III)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III) på en kort høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.04.2021

Vår ref.: 21/2333

Høring om forslag til endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven (integreringspakke III)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III).

Det foreslås å inkludere flere deltakere i bestemmelsene om utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven kapittel 1. I begge lovene foreslås det å innføre forskriftshjemler, som gir departementet myndighet til å gi forskrift om å utvide ordningene etter introduksjonsloven og integreringsloven for å oppfylle stortingsvedtak om budsjettiltak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd covid-19.

Med forbehold om budsjettmessig dekning tar departementet sikte på at lovendringene skal tre i kraft fra 1. juli 2021. For å rekke dette, er det satt en ekstraordinær kort frist for høringen. Høringsfristen er tirsdag 27. april 2021. Høringen legges ut på regjeringen.no og er åpen for alle. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2845311

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.) 
avdelingsdirektør                                                  Åste Haukvik Traen
                                                                                 seniorrådgiver 


 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telkemark
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet