Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven. I høringsnotatet foreslås endringer i straffeloven som innebærer at skjult personforfølgelse («snikstalking») gjøres straffbart. Videre foreslås lovendringer som skal styrke det strafferettslige vernet mot krenkende fotografering og filming.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.12.2021

Vår ref.: 21/4989

Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven. I høringsnotatet foreslås endringer i straffeloven som innebærer at skjult personforfølgelse («snikstalking») gjøres straffbart. Videre foreslås lovendringer som skal styrke det strafferettslige vernet mot krenkende fotografering og filming. 

Frist for å sende inn høringssvar er 13. desember 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

Torunn S. Holmberg
avdelingsdirektør

Nora Bergsjø
rådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk
   kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert
    og annen alvorlig kriminalitet (NAST)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Erstatningsnemda for voldsofre
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Statsforvalterne
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
   trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Tolldirektoratet
Trygderetten

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Fritt ord
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
ICJ-Norge
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
JussBuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Journalistlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting - NRK
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Senter for seksuelt misbrukte menn
Statsadvokatenes foreningStiftelsen
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen