Høringer

Høring - endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet for å legge til rette for bruk av digitale vergefullmakter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2022

Vår ref.: 22/424

Høring – endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet for å legge til rette for bruk av digitale vergefullmakter.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 21. mars 2022. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Ingrid Hvidsten
seniorrådgiver

Alle departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bioteknologirådet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstolsadministrasjonen
Helsedirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Pasient- og brukerombudene
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatene
Statsforvalterne
Støttesenterene for kriminalutsatte
Sysselmesteren på Svalbard

Advokatforeningen
Autismeforeningen i Norge
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Finans Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handikappede barns foreldreforening
Human Rights Alert – Norway (HRA-N)
Juridisk rådgivning for kvinner
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkerådet
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Mental helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse og Velferdsforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Pensjonistforbundet
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Redd Barna
Rettspolitisk Forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Senior Norge
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen SOR
Stiftelsen Stopp diskrimineringen
ULOBA
We Shall Overcome

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet