Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer yrkestransportforskriften 2004

Resultat: Rundskriv N-2/2005 Endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy - ikraftsetjing og overgangsordningar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.12.04

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1240-1 MSO

22.09.2004

Endringer yrkestransportforskriften 2004

Vedlagt følger utkast til forskrift om endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften) av 26.03.2003 nr. 401. Endringene i utkastet er markert med kursiv.

I Oversikt over forslag som følge av pålegg fra ESA

ESA har i brev av 08.12.2003 påpekt at blant annet begrensningen i yrkestransportforskriften § 7, annet ledd er i strid med rådsdirektiv 96/26/EF og 98/76/EF. Begrensningen med hensyn til at det for ruteløyve ikke skal stilles garanti for mer enn 22 kjøretøy/fartøy ble i sin tid satt ut fra en praktisk gjennomsnittsbetraktning.

Slik vi ser det er det mest hensiktsmessig at den som tildeles ruteløyve også må ha et turvognløyve for den enkelte motorvogn som nyttes i den løyvepliktige transporten. Etter dette vil det etter forskriftens § 7, første ledd i tillegg til garanti for ruteløyve også kreves garanti for den enkelte motorvogn gjennom kravet til turvognløyve.

Anførselen fra ESA gjelder ikke fartøy. Vi finner det likevel naturlig med sammenfallende regel for fartøy og foreslår at det stilles garanti for det enkelte fartøy som nyttes i rutedriften.

For å kunne følge opp dette i en kontrollsammenheng forelås derfor også endringer i yrkestransportforskriftens § 13, annet ledd slik at den enkelte motorvogn som nyttes i rutedrift i tillegg til bekreftet kopi av ruteløyvedokument må ha løyvedokument etter yrkestransportloven § 4. Dette vil være nødvendig for en mer effektiv kontroll.

I forbindelse med ovennevnte foreslås at departementet gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for når en motorvogn skal være utstyrt med begge løyvedokumenter og hvordan dette skal gjennomføres.

Bestemmelsene i §§ 6 første og annet ledd, 8 første ledd og nytt § 7 annet ledd er foreslått endret og bestemmelsen i § 7 annet ledd er foreslått opphevet for å sikre samsvar med rådsdirektiv 96/26/EF og 98/76/EF.

Kravet til faglige kvalifikasjoner i § 8 vil som utgangspunkt bestå av VKI Transportfag, jf. rundskriv N-4/2002. Departementet opprettholder likevel den alternative utdanningsvei som fastsatt i rundskriv N-3/2003 for drosje, selskapsvogn og transport for funksjonshemmede.

Endringene innebærer ingen realitetsendringer, men sikrer gjennomføring av direktivene ved at etablert praksis fastsettes ved forskrift.

II Oversikt over øvrige forslag til endringer

Departementet foreslår å innføre et behandlingsgebyr ved søknad om ruteløyve. I motsetning til ved de øvrige løyvekategorier hvor gebyret er knyttet til utstedelsen av dokumentet, er det ved ruteløyver knyttet til selve søknaden om ruteløyve. Bakgrunn for forslaget er blant annet at antall søknader om ruteløyve har økt og at de i større grad enn før er kommersielle ruter. Forslaget innebærer at det skal betales ett gebyr ved søknad om ruteløyve og at gebyret skal betales til den fylkeskommune som behandler søknaden uavhengig av om det er denne eller Samferdselsdepartementet som er løyvemyndighet. Gebyret skal betales uavhengig av om søknaden blir innvilget eller om ruten startes opp.

Siden forskriften trådte i kraft 01.04.2003 har det oppstått behov for noen tekniske og språklige justeringer.

  1. Tittelen i forskriften er foreslått endret for å bringe den i samsvar med ordlyden i yrkestransportlova. Vi foreslår også å gi forskriften en egen korttittel ”yrkestransportforskriften”.
  1. Departementet foreslår en gjennomgående endring av ”transport av funksjonshemmede” til ”transport for funksjonshemmede”. Dette er kun ment som en språklig justering.
  1. I § 2, tredje ledd er ”forbruksavfall” foreslått endret til ”husholdningsavfall” i samsvar med endring i lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall som trådte i kraft 01.07.2004.
  1. § 6, fjerde ledd innebærer en presisering av når ny politiattest skal forelegges løyvemyndigheten.
  1. I nytt § 7, tredje ledd presiseres ordlyden med hensyn til tidspunkt for innlevering av garantierklæringer for eksisterende løyvehavere. Det har oppstått noen misforståelser med hensyn til tidspunkt for innlevering av garanti. Departementet ønsker å presisere at to-års fristen som ble satt da forskriften trådte i kraft, er en ytre grense for når garantien skal innleveres. Det er departementet som fastsetter når den enkelte løyvehaver skal levere inn garantien. Overgangsordningen er også utvidet til å omfatte ruteløyver.

Den foreslåtte endringen i § 7, første ledd er også begrunnet i hensynet om å unngå misforståelser med hensyn til retningslinjer for eventuelt innlevering av garantierklæring som følge av endringer i garantibeløpet.

  1. I § 23, annet ledd tilføyes en henvisning til kjøretøyforskriftens definisjon av personbil.
  1. I §§ 31, annet ledd og 34, annet ledd er det kun foretatt språklige korrigeringer.

III Økonomiske og administrative konsekvenser

Ovennevnte forslag vil innebære administrative konsekvenser for løyvemyndigheten ved at samtlige innehavere av ruteløyver må sørge for at egne motorvogner innehar tilstrekkelig antall turvognløyver. Videre vil de foreslåtte endringene føre til økte inntekter til fylkeskommunene som følge av at det utstedes flere turvognløyver og ved at det innføres gebyr ved søknad om ruteløyve.

For innehavere at ruteløyve innebærer endringene økte kostnader ved at det skal stilles garanti for samtlige motorvogner/fartøy. Videre må det for motorvogner også tas ut turvognløyve. I denne forbindelse betales gebyr for utstedelse av løyve. Likevel slik at dette er en mindre engangsutgift og at deler av dette gebyret returneres når løyvet returneres.

Frist for eventuelle merknader til endringsforslaget er onsdag 1. desember 2004.

Vi ber og om at eventuelle merknader også oversendes pr e-post til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen

Arnfinn Øen e.f.


Mona Sanden Olivier

Departementene

Fylkeskommunene

Samferdselsavdelingene

Oslo kommune

Samferdselsetaten

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Det Norske Maskinistforbund

NSB AS

Rederienes Landsforening

Statens Råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorgan

Til toppen