Høringer

Høring - EU-Kommisjonens forslag til regelverk om fremme av alternativt drivstoff i skipsfarten (FuelEUMaritime)

Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslaget til fremme av alternativt drivstoff i maritim sektor (FuelEUMaritime) sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2021

Vår ref.: 21/2526

Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslaget til fremme av alternativt drivstoff i maritim sektor (FuelEUMaritime) sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

Bakgrunn:

I 2020 vedtok EU å øke sitt 2030-mål til et mål om å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990. EU-kommisjonen la onsdag 14. juli 2021 fram forslag til en pakke med regelverk kalt "Fit for 55% som skal hjelpe EU å nå det forsterkede klimamålet. Pakken inneholder forslag til endring av mange av EUs lover og regler på klima og energifeltet, og er en del av EUs grønne vekststrategi, Green Deal. 


Klima- og miljødepartementet har tidligere i August sendt forslagene til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket på høring til norske høringsinstanser.

Liste over forslag i "Fit for 55"-pakken:

 • Kvotesystemet
 • Innsatsfordelingsforordningen
 • Skog- og arealbruksregelverket
 • CO2-grensejusteringsmekanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism).
 • Energieffektivisering
 • Fornybar energi
 • Energiskattedirektivet
 • CO2-standarder for produsenter av personbiler og varebiler
 • Revisjon av direktivet for infrastruktur for alternative drivstoff
 • Fremme av alternativt drivstoff i maritim sektor (FuelEUMaritime)
 • Fremme av alternativt drivstoff i luftfarten (RefuelEUAviation)
 • Eit sosialfond for klimainnsats (Social Climate Fund)

I tillegg er det ventet at EU-kommisjonen til høsten vil legge fram forslag til revisjon av bygningsenergidirektivet, regelverk for å lette tilgangen for fornybare gasser i gassnettverket, og regelverk for reduksjon av metanutslipp i energisektoren.

Ansvaret for de enkelte regelverkene er fordelt mellom Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Alle forslagene er tilgjengelige på denne siden: Delivering the European Green Deal | European Commission (europa.eu)

Informasjon fra EU-kommisjonen om Fit for 55: European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions | Mobility and Transport (europa.eu)

Norges klimaavtale med EU

Norge har et godt samarbeid med EU på klimaområdet og regjeringen har vært tydelig på at den ønsker å gjennomføre det norske klimamålet sammen med EU. Store deler av "Fit for 55"-pakken vil dermed være relevant for Norge. For at Norge skal kunne medvirke best mulig til utformingen av regelverket er det nødvendig å avklare mer detaljerte norske posisjoner. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig FuelEUMaritime som er en del av "Fit for 55"-pakken.

Offentlig høring i Norge og frist

Klima- og miljødepartementet ber på denne bakgrunn om eventuelle synspunkter på EU-kommisjonens forslag til regelverk for fremme av alternative drivstoff i maritim sektor. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Det gjelder følgende forslag fra Kommisjonen:
Forslag til regulering om fremme av fornybart og lavkarbon drivstoff i skipsfarten EUR-Lex - 52021PC0562 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Høringssvar sendes inn via skjemaet nedenfor. Ved tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å komme med innspill er mandag 27. september 2021.

Klima- og miljødepartementet kommer tilbake til tidspunkt for et møte i EØS-referansegruppen, der departementet vil presentere Kommisjonens forslag til regelverk og åpne for spørsmål og direkte innspill fra berørte instanser.

Med hilsen

Anja Elisenberg (e.f.)
avdelingsdirektør
Sofie Fogstad Vold
rådgiver

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Avfall Norge

Barne- og familiedepartementet

Bjerknessenteret for klimaforskning

Byggenæringens landsforening

CICERO Senter for klimaforskning

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Drivkraft Norge

Energi Norge

Enova SF

Europabevegelsen

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forum for Miljøteknolog

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Greenpeace

Grønt Skipsfartsprogram

Handelshøyskolen BI

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klagenemnda for miljøinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Meteorologisk institutt

Miljøagentene

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Nei til EU

NHO Logistikk og Transport

NHO Luftfart

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nord universitet

Norges bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk elbilforening

Norsk fjernvarme

Norsk industri

Norsk inistitutt for luftforskning

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

NORSKOG

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

OsloMet - storbyuniversitetet

Regelrådet

Regnskogfondet

Røde Kors

Rådgivende ingeniørers forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Vegdirektoratet Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statkraft

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Transportøkonomisk institutt

Unio
Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation