Høring - evaluering av regionale filmvirksomheter

Kulturdepartementet er bedt om å evaluere og klargjøre hva grunnlaget for satsingen på de regionale filmsentrene skal være, slik at det føres en enhetlig praksis for alle regionale filmsentre selv om regionene har ulike forutsetninger og utfordringer.

Status: På høring

Høringsfrist: 10.03.2022

Vår ref.: 21/5785

Høring - Oslo Economics evaluering av regionale filmvirksomheter

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Vedlagt følger en evaluering av regionale filmsentre og filmfond gjennomført av Oslo Economics på oppdrag av Norsk filminstitutt på vegne av Kulturdepartementet. Vurderingene og anbefalingene i evalueringen er Oslo Economics' egne.

Bakgrunnen for evalueringen er en anmodning fra flertallet i kulturkomiteen i Stortinget til Kulturdepartementet, jf. Innst. 14 S (2018–2019) der departementet bes om å evaluere og klargjøre hva grunnlaget for satsingen på de regionale filmsentrene skal være, slik at det føres en enhetlig praksis for alle regionale filmsentre selv om regionene har ulike forutsetninger og utfordringer.

Høringsinstansene står fritt til å kommentere alle sider av evalueringen, men departementet ber særlig om synspunkter på følgende temaer:

1. Valg av alternativ

Rapporten fra Oslo Economics skisserer følgende alternativer:

  • Alternativ 0, nåsituasjonen
  • Alternativ 1: Oppgavespesialisering
  • Alternativ 2: Alternativ 1 + stimuleringstilskudd

Departementet ønsker innspill på hvilket av de tre alternativene som foretrekkes og hvilke forutsetninger som eventuelt bør, ligge til grunn for valg av alternativ.

2. Innretning på et eventuelt stimuleringstilskudd

Vi ber om konkrete forslag til hvordan et eventuelt stimuleringstilskudd bør innrettes (omfang, kriterier, avgrensninger etc.)

3. Prosess

Innspill og anbefalinger til videre prosess.

4. Regionbegrepet

I kapittel 6.4 «Anbefalinger knyttet til øvrig forvaltning og behovet for prioriteringer», problematiseres regionbegrepet som ligger til grunn for tilskudd. Det er ønskelig med kommentarer til dette og synspunkter på eventuell geografisk avgrensning av de regionale tilskuddsordningene.

5. Generelle kommentarer

Generelle innspill, synspunkter, presiseringer og kommentarer til rapporten.

Departementet ber om at høringsuttalelser avgis innen 10. mars 2022.

Høringen er lagt ut på regjeringen.no www.regjeringen.no/2891196. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller virksomheter mv, som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Med hilsen

Constance Ursin (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Øyen
fagdirektør

Agder fylkeskommune

Dramatikerforbundet

Film & Kino

Filmfond Nord AS

Filminvest AS

Filmkraft Rogaland

FilmReg

Innlandet fylkeskommune

KS - Kommunesektorens organisasjon

Mediefondet Zefyr

Midtnorsk Filmsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nordnorsk Filmsenter AS

Norsk filmforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Oslo Filmfond

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sørnorsk filmsenter AS

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnorsk filmsenter

Viken Filmsenter AS

Viken fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Østnorsk Filmsenter AS