Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Forvaltningsloven fikk nylig en ny bestemmelse med hjemmel for Kongen til å gi forskrift om at taushetsplikt etter samme lov § 13 ikke skal være til hinder for at bestemte organer kan dele opplysninger for å utføre oppgaver som er lagt til avgiver- eller mottakerorganet (forvaltningsloven § 13 g). En arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger mv. i det tverretatlig samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgruppens forslag sendes nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2021

Vår ref.: 21/3753

Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-kriminformasjonsforskriften)», avgitt 15. juni 2021 av en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.

Høringsfristen er 8. september 2021.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om høringen etter sitt innhold bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller andre som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Quyen Thi Thuy Nguyen
departementsrådgiver

 

Departementene

Statsministerens kontor

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Det lokale eltilsyn

Digitaliseringsdirektoretet (Difi)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Finnmarkskommisjonen

Fiskeridirektoratet

Folkeregisteret

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvaret

Forsvarsbygg

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kystvakten

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rådet for taushetsplikt og forskning

Sametinget

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Skatteetaten

STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet 

Statsforvalterne

Statsbygg

Sysselmannen på Svalbard

Tolletaten

Trygderetten

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Fylkeskommunene

Kommunene

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

 

Avinor

Bane Nor SF

Fornebubanen

Nye Veier AS

Sporveien

Vygruppen AS

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske dommerforening

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Juristforbundet

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Næringslivets hovedorganisasjon

Rettspolitisk forening

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Gatejuristen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge