Høring - forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Departementet har to frister for å sende inn høringssvar: - Frist for å sende inn høringssvar på forslaget til lovendring i høringsnotatets punkt 4.2 er 9. februar 2021. - Frist for å sende inn høringssvar på forslaget til forskrift i høringsnotatets punkt 4.3 er 21. mars 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.02.2021

Vår ref.: 20/4812

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Bakgrunnen er at deler av bilbransjen over lang tid har vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Departementet legger fram to forslag:

 • Punkt 4.2 inneholder forslag om å utvide arbeidsmiljøloven § 4-1 åttende ledd for å sikre tilstrekkelig hjemmel for godkjenningsordningen.
 • Punkt 4.3 inneholder forslag til forskrift.

Departementet foreslår at forskriften i utgangspunktet skal gjelde for virksomheter som tilbyr bilvask, dekkskift og dekklagring. Lovhjemmelen formuleres imidlertid slik at også andre deler av bilbransjen kan omfattes dersom det viser seg nødvendig.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter. Ordningen for bilvask, dekkskift og dekklagring innlemmes dermed i systemet med forhåndskontroll og etterfølgende tilsyn som administreres av Arbeidstilsynet i dag. Departementet foreslår at ordningen skal følge de samme saksbehandlingsprosedyrene som er etablert for renhold, samt at virksomhetene skal oppfylle tilnærmet samme krav, herunder krav til HMS-kort. Kravene innebærer at de aktuelle virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter etter blant annet arbeidsmiljøregelverket er oppfylt. Det foreslås i tillegg krav om dokumentasjon for oppfyllelse av enkelte miljøkrav etter forurensningsforskriften. Forslaget på dette punktet er utarbeidet i samarbeid med Klima- og miljødepartementet.

Departementet har to frister for å sende inn høringssvar:

Frist for å sende inn høringssvar på forslaget til lovendring i høringsnotatets punkt 4.2 er 9februar 2021.

Frist for å sende inn høringssvar på forslaget til forskrift i høringsnotatets punkt 4.3 er 21. mars 2021.

Bakgrunnen for at det settes en kortere frist for å sende inn høringssvar på lovforslaget, er av hensyn til den videre behandling av saken med lovfremlegg for Stortinget.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende som ikke er med på listen.

Med hilsen

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør

Carina Jacobsen
seniorrådgiver

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Bilimportørenes landsforening
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Forsvarsdepartementet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Miljødirektoratet
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges bilbransjeforbund
 • Norges Høyesterett
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Norges taxiforbund
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Presseforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksmekleren
 • Riksrevisjonen
 • Samferdselsdepartementet
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • SMB Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Transportøkonomisk institutt
 • Unio
 • Juridisk fakultet Universitetet i Bergen
 • Juridisk fakultet Universitetet i Oslo
 • Juridisk fakultet Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Økokrim
 • Gatejuristen
 • Forbrukertilsynet