Høring – forslag om en forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til en hjemmel i straffegjennomføringsloven for at det kan gis forskrifter om særskilte tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser i kriminalomsorgen ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter lett. Gjennom perioden med covid-19 ble det utviklet og vedtatt midlertidige regler i straffegjennomføringsloven kapittel 3 A om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. Disse reglene oppheves 1. juli 2023. For tiden er det ikke behov for særskilte tiltak på grunn av covid-19 eller lignende sykdommer, men forslaget er ment å ivareta at regelverket likevel skal gi en viss beredskap for at det igjen kan oppstå behov for slike tiltak. Foruten det konkrete forslaget til en forskriftshjemmel, ber departementet også om høringsinstansenes syn på om det bør arbeides videre med sikte på at behovet for denne typen regler skal ivaretas i straffegjennomføringslovens ordinære bestemmelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2023

Vår ref.: 22/6073

Høring – forslag om en forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

I en tidligere fase av perioden med covid-19 i Norge ble det behov for å iverksette særskilte tiltak i kriminalomsorgen for å redusere risikoen for smitteoverføring og andre negative konsekvenser av pandemien. Situasjonen dannet bakgrunn for straffegjennomføringsloven kapittel 3 A, som gir regler om slike tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter lett. Kapittel 3 A er midlertidig og oppheves 1. juli 2023. 

For tiden er det ikke behov for særskilte tiltak på grunn av covid-19 eller lignende sykdommer. For at regelverket likevel skal gi en viss beredskap for at det igjen kan oppstå behov for slike tiltak, sender Justis- og beredskapsdepartementet med dette på høring forslag til en forskriftshjemmel om tiltak i en slik situasjon. Foruten det konkrete forslaget til en forskriftshjemmel, ber departementet også om høringsinstansenes syn på om det bør arbeides videre med sikte på at behovet for denne typen regler skal ivaretas i straffegjennomføringslovens ordinære bestemmelser.

Høringsfristen er 9. februar 2023.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Silje Stridsklev
seniorrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Utlendingsdirektoratet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Fellesorganisasjonen (FO)

For Fangers Pårørende

Forsvarergruppen av 1977

Gatejuristen

Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

Human Rights Houses

ICJ-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Tjenestemannslag

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Røde kors

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

WayBack

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Politihøgskolen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge