Høring Forslag om endring av flaggereglene og definisjonen av oppgjørsvirksomhet

Resultat: Ot.prp. nr. 39 (2001-2002) kapittel 18

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/5699 FM KTN

6.02.2001

Vedlagt følger brev 21. desember 2000 fra Oslo Børs til Finansdepartementet. I brevet foreslår Oslo Børs å innføre en ny flaggeterskel for erverv av aksjer og rettigheter til aksjer på 5 prosent i lov 19. juni 79 om verdipapirhandel (vphl.) § 3-2.

Vedlagt følger også brev 24. november 2000 fra Norsk Oppgjørssentral (NOS) til Finansdepartementet. I brevet foreslår NOS å endre definisjonen av oppgjørsvirksomhet i vphl. § 1-6, til også å omfatte oppgjørsvirksomhet i tilknytning til finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 1-2 annet ledd nr. 1 til 3.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til Oslo Børs’ og NOS’ forslag innen onsdag 21. mars 2001. Det bes om at høringsuttalelser som overstiger en side også oversendes elektronisk på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Trude Myklebust
underdirektør

VEDLEGG