Høringer

Høring - forslag om endring i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2022

Vår ref.: 20/2781

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond på høring.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. mars 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jakob Thorsen Bleskestad

rådgiver

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Bygg og Bevar

Finansdepartementet

Forbundet Kysten

Foreningen Fredet

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Fylkesmennene

Helse- og omsorgsdepartementet

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kulturminnefondet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Norges Kulturvernforbund

Norges vassdrag og energidirektorat

Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Institutt for kulturminneforskning

Norsk Kulturarv

Norsk Maritim Museum

NTNU Vitenskapsmuseet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Oslo kommune, Byantikvaren

Regelrådet

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Sysselmannen på Svalbard

Troms og Finnmark fylkeskommune

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Trøndelag fylkeskommune

Universitetsmuseet i Bergen

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune