Høring - forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner - bruk av spesialisterklæringer mv.

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, forskrift 24. juni 2011 nr. 651 om klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, og forskrift 24. juni 2017 om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.09.2021

Vår ref.: 2021/486

Høringsnotatet gjelder forslag til en saksbehandlingsregel for bruk av spesialisterklæringer i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Videre foreslås en regel om dekning av reiseutgifter for skadelidte i forbindelse med deltakelse i behandling av klagesaker. Departementet ber også om høringsinstansenes syn på et forslag om å innføre full domstolsprøving av klagenemndas vedtak. Til sist foreslås mindre endringer i forskriftstekstene.

Frist for å sende inn høringssvar er 17. september 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Kontaktperson i saken er rådgiver Astrid Johanne Karstensen, og nås på e-post astrid-johanne.karstensen@fd.dep.no eller telefon 47752707.

 

Med hilsen

 

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

Personellforbundet

NITO

Landsorganisasjonen i Norge

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Den norske advokatforening

Legeforeningen

Juristforbundet

Norsk militærjuridisk forening

Politiets fellesforbund

Virke

Unio

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Etterretningstjenesten

Forsvarsmateriell

Statens sivilrettsforvaltning

Statens pensjonskasse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Politidirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Ombudsmannen for Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Norges forsvarsforening

Landsrådet for heimevernet

Militært kvinnelig nettverk

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Språkrådet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Norges offisers- og spesialistforbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet