Høring - forslag om rapportering av utenlandske brukersteder til valutaregisteret

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at rapporteringspliktige etter valutaregisterloven skal rapportere hvilke utenlandske brukersteder norske kortbrukere har handlet med. Opplysningene skal ikke kobles til enkeltpersoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2023

Vår ref.: 15/4626

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at rapporteringspliktige etter valutaregisterloven skal rapportere hvilke utenlandske brukersteder norske kortbrukere har handlet med. Opplysningene skal ikke kobles til enkeltpersoner.

Forslaget omfatter transaksjoner under 25 000 kroner foretatt med norske kreditt- eller betalingskort. Transaksjonene skal rapporteres aggregert på de enkelte brukerstedene. Formålet med forslaget er å gi Skatteetaten et bedre grunnlag for å kontrollere om utenlandske brukersteder overholder plikten til å beregne og betale merverdiavgift.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 13. januar 2023. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen
Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                      Bernhard Eggesbø
                                                                                      seniorskattejurist

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for økonomistyring
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Initiativ for etisk handel (IEH)
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nets
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske kredittopplysningsbyråers forening Dun & bradstreet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet