Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut på høring et forslag om endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven om fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.04.2015

Vår ref.: 14/6909

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven. Bestemmelsen omhandler fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.

Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) inneholder i § 13 nr. 4 en hjemmel for Kongen til å fastsette ved forskrift nærmere regler om fortrinnsrett. Samme paragraf inneholder bestemmelser både om såkalt "intern fortrinnsrett", dvs. fortrinnsrett til annen passende stilling i virksomheten (arbeidsgivers plikt til å forsøke omplassering før oppsigelse) og såkalt "ekstern fortrinnsrett", dvs. fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. Paragrafen inneholder dessuten enkelte nærmere vilkår for disse to typene av fortrinnsrett.

Forskrift av 11. november 1983 nr. 1608 til tjenestemannsloven inneholder i § 7 nærmere regler om fortrinnsrett. Tjenestemannsloven § 13 nr. 4 bestemmer at det ved forskrift kan fastsettes at fortrinnsretten ikke skal gjelde den som blir sagt opp fra nærmere bestemte stillinger, og at den heller ikke skal gjelde ved tilsetting i nærmere bestemte stillinger.

I forskriften § 7 nr. 2 bokstav b sies det:

"Fortrinnsrett etter § 13 kan ikke gjøres gjeldende av:

b) midlertidig tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert."  

I forskriften fra 1983 var bestemmelsen opprinnelig begrenset til midlertidig tilsatt forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. Ved en revisjon av forskriften i 1995 ble det vurdert om bestemmelsen skulle gjelde generelt for midlertidig tilsatt tjenestemann som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. Et slikt forslag ble sendt på høring, men møtte noe motstand i høringsrunden. Departementet vurderte saken slik at det er visse betenkeligheter med at alt personale av denne typen ikke skulle kunne gjøre gjeldende fortrinnsrett. Tjenestemenn som tilsettes for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert vil normalt være tilsatt på tidsavgrensede kontrakter, og dermed fratre uten oppsigelse med hjemmel i tjenestemannsloven § 7 nr. 2. En eventuell fortrinnsrett vil derfor normalt kun være aktuell ved oppsigelse i kontraktsperioden, eller ved oppsigelse etter at vedkommende har mer enn fire års sammenhengende tjeneste og har oppnådd stillingsvern/oppsigelsesvern. Denne gruppen tjenestemenn er gjennom sin arbeidsavtale kjent med at oppdraget som utføres er avhengig av eksternt finansierte midler som kan bortfalle, deres tilsetting vil også kunne være foretatt uten at stillingen er kunngjort og de normale tilsettingsprosedyrer er fulgt. Disse tjenestemenn er derfor i en annen stilling enn ordinært tilsatte tjenestemenn. Departementet fant i 1995 likevel ikke å foreslå en bestemmelse som ville frata alt midlertidig tilsatt personale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, fortrinnsrett. Dette ville ha medført en dyptgripende endring, og omfanget av stillinger som var eksternt finansierte, var den gang økende. 

Etter innspill fra det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble imidlertid forskriftsbestemmelsen endret, slik at fortrinnsretten ble avskåret for midlertidig tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. Årsaken til dette var at det hadde blitt stadig vanskeligere å skille klart mellom undervisningspersonale og forskningspersonale i slike tilfelle, og det var derfor et klart behov for en presisering av bestemmelsens virkeområde. 

En stor andel av midlertidig tilsatte i faglige stillinger ved universitetene er tilsatt på prosjekter med ekstern finansiering. For å legge til rette for større bruk av faste tilsettinger også på eksternt finansierte oppdrag som har en viss varighet, har Kunnskapsdepartementet nå foreslått en endring av bestemmelsen om unntak fra fortrinnsrett. Dette bør etter Kunnskapsdepartementets mening omfatte både fast og midlertidig tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. Forslaget vil kunne føre til at virksomhetene blir mindre tilbakeholdne med å tilsette fast i eksternt finansierte stillinger, når det ikke her skilles mellom faste og midlertidige. 

Da det alltid bør være konkurranse om de ordinære undervisnings- og forskerstillingene, bør det videre etter Kunnskapsdepartementets mening ikke kunne hevdes fortrinnsrett til slike stillinger, med mindre man allerede er tilsatt i ordinære undervisnings- og forskerstillinger. Tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert kan, som nevnt ovenfor, være tilsatt uten vanlig kunngjøring og tilsettingsprosedyre ellers. Begrunnelsen kan være at det er ønskelig å rekruttere raskt eller at man ønsker en spesiell person til å utføre et prosjekt. Dette personale bør imidlertid ikke kunne hevde fortrinnsrett til denne typen stillinger. For å opprettholde og øke kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning, er det ønskelig at tilsettinger i ordinære undervisnings- og forskerstillinger foretas etter bred utlysning og påfølgende vurdering, slik at det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet blir fulgt. Undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert bør imidlertid ha vanlig fortrinnsrett til andre typer stillinger enn undervisnings- og forskerstillinger.

Kunnskapsdepartementet antar at en endring av forskriften til tjenestemannsloven vil kunne føre til at flere som er tilsatt på eksternt finansierte prosjekter får fast tilsetting, samtidig som kvaliteten på høyere utdanning blir sikret.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på denne bakgrunn på alminnelig høring følgende forslag til ny § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven:

"Fortrinnsrett etter § 13 kan ikke gjøres gjeldende av:

b) undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert til ordinære undervisnings- og forskerstillinger." 

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 15. april 2015.

 

Med hilsen

Per Kristian Knutsen (e.f.)
kst. statens personaldirektør 

 

Yvonne Larssen
avdelingsdirektør

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Samferdselsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Olje- og energidepartementet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Akademikerne

LO Stat

 

Til toppen