Høring — forslag til endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge

Høringsfrist: 2. januar 2007

Resultat: Forskrift 3. mai 2007 om endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2007

  • Høringsfrist: 2. januar 2007
  • Resultat: Forskrift 3. mai 2007 om endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3361 FM IF

13.11.2006

Høring – forslag til endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge

Departementet sender med dette på høring utkast utarbeidet av Kredittilsynet om endring av forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat stat og som driver virksomhet i Norge.

Utkastet til forskriftsendring innebærer at også e-pengeforetak vil omfattes av forskriften, slik at forholdet mellom hjemlandsmyndighetenes og norske myndigheters kompetanse overfor e-pengeforetaks virksomhet i Norge, gjennom filial eller grensekryssende virksomhet, blir presisert.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forskriftsutkastet innen 2. januar 2007.

Det bes om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til e-postadresse: postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Kredittilsynet er bedt av Finansdepartementet om å utarbeide et begrunnet utkast til endring av overnevnte forskrift, slik at også e-pengeforetak omfattes av forskriftens virkeområde.

Bakgrunnen for ønsket om endring i forskriften er at Finansdepartementet i forbindelse med svar på spørsmål fra ESA i anledning Norges gjennomføring av direktiv 2000/46/EC ble oppmerksom på at nevnte forskrift ikke omfatter e-pengeforetak.

Kredittilsynet legger til grunn at forskrift 28. desember 1993 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v. (heretter ”forskriften”) også bør omfatte e-pengeforetak, som definert i lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak (”e-pengeforetaksloven”) § 1-1, jf. direktiv 2000/46/EC (”e-pengedirektivet”) artikkel 1.

På lik linje med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap kan utenlandske, EØS-baserte e-pengeforetak drive virksomhet i Norge basert på konsesjonen i sitt hjemland, både som grenseoverskridende virksomhet og ved å etablere filial, jf. e-pengeforetaksloven § 2-3. Videre kan norske e-pengeforetak drive virksomhet i EØS-området basert på sin norske konsesjon, jf. e-pengeforetaksloven § 2-5.

Reglene om gjensidig anerkjennelse av hjemlandets e-pengekonsesjon er basert på reglene i det konsoliderte bankdirektiv 2000/12/EC om gjensidige anerkjennelse av hjemlandets konsesjoner gitt til kredittinstitusjoner. E-pengedirektivet slår i artikkel 2 fast at en rekke av bankdirektivets bestemmelser også skal gjelde e-pengeforetak, herunder reglene og prosedyrene for tilbud av grenseoverskridende tjenester samt filialetablering.

Per i dag driver ett engelsk e-pengeforetak grenseoverskridende virksomhet i Norge, mens ett norsk foretak driver grenseoverskridende virksomhet i Det forente kongerike, Tyskland og Polen.

Bakgrunnen for forslaget om å endre forskriften er et ønske om en rettslig presisering av Kredittilsynets rolle overfor EØS-baserte e-pengeforetak og norske e-pengeforetak som driver virksomhet i EØS-området. Som tidligere nevnt er e-pengeforetakene i flere henseender å regne som kredittinstitusjoner, og det er således ingen grunn til å behandle disse institusjonene tilsynsmessig ulikt.

Endringen i forskriften vil ikke påføre e-pengeforetakene noen tilsynsmessige eller økonomiske byrder, og innebærer kun en presisering av hjemlandets myndigheters og Kredittilsynets rolle ved tilsyn med e-pengeforetak.

Endringen vil kun gjelde for e-pengeforetak som er gitt ”full” konsesjon som e-pengeforetak, ikke foretak med unntak fra hele eller deler av e-pengeforetaksloven, jf. e-pengedirektivets artikkel 8 nr. 2, hvor følgende fremgår:

”Utstedere af elektroniske penge, der har fået en undtagelse efter stk. 1, er ikke omfattet af ordningerne for gensidig anerkendelse som omhandlet i direktiv 2000/12/EF”.

Endringen skal heller ikke gjelde for ”e-pengeforetak som utsteder elektroniske penger med en høyere verdi enn de mottatte midler”, da disse foretakene ikke har ”adgang til å drive grensekryssende tjenesteyting eller tilby sine tjenester gjennom filial i annen EØS-stat gjennom ordningen med gjensidig anerkjennelse av tillatelser innen EØS”, jf. e-pengeforetaksloven § 2-5 tredje ledd.

Følgende av forskriftens bestemmelser foreslås endret slik (endring uthevet):

§ 1. Tilsyn fra Kredittilsynet
Kredittilsynet fører tilsyn med livforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, kredittinstitusjoner, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som har hovedsete i annen EØS-stat og driver virksomhet i Norge. Tilsynet føres i overensstemmelse med de direktiver som omfattes av EØS-avtalen vedlegg IX og lovgivningen for øvrig.

§ 2. Tilsyn fra vedkommende myndigheter i hjemlandet
Vedkommende myndigheter i hjemlandet har det tilsyn med (den) virksomhet som drives i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som følger av de direktiver som omfattes av EØS-avtalen vedlegg IX.
Hjemlandets myndigheter kan, etter forutgående melding til Kredittilsynet, foreta stedlig tilsyn i filialer eller datterselskaper omfattet av denne forskriften.
Med hjemland menes i denne paragraf den stat, som er omfattet av EØS-avtalen, der en kredittinstitusjon, et forsikringsselskap, et forvaltningsselskap eller et e-pengeforetak har fått tillatelse til å utøve sin virksomhet som sådan.

§ 4. Kredittilsynets meldeplikt
Dersom en kredittinstitusjon, forsikringsselskap, et forvaltningsselskap eller et e-pengeforetak med hovedsete i Norge mister retten til å drive virksomhet, skal Kredittilsynet umiddelbart gi melding om dette til tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater hvor institusjonen driver virksomhet.
Tilsvarende gjelder også i andre tilfeller der Kredittilsynet har meldeplikt overfor tilsynsmyndigheter i andre EØS-stater i samsvar med de direktiver som omfattes av EØS-avtalens vedlegg IX.

Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norges Bank
Næringslivets Hovedorganisasjon

Til toppen