Høring — Forslag til endring i forskrift om engangsavgift

Høringsfrist: 9. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2007

  • Høringsfrist: 9. mai 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 8. februar 2007
 
 
 

1 Innledning
Finansdepartementet foreslår å endre forskrift 19. mars 2001 nr. 268 omengangsavgift (engangsavgiftsforskriften) når det gjelder vilkår for avgiftsfri oppbygging av motorvogn etter skade. Forslaget innebærer at det skal stilles krav til videreføring av bestemte deler fra den skadde motorvognen. Det foreslås dessuten å stille krav om at karosseriet som benyttes må være nytt/ubrukt.

2 Gjeldende regelverk – bakgrunn
Gjeldende regler for avgiftsfri oppbygging av motorvogn framgår av engangsavgifts­forskriften §§ 6-1 og 6-2. Som hovedregel skal det betales ny engangsavgift dersom tidligere registrert motorvogn gjennomgår en så stor utskiftning at motorvognen må anses som oppbygget. Etter § 6-2 kan det på nærmere vilkår gis fritak for avgift ved oppbygging av skadet norskregistrert motorvogn etter søknad. Regionvegkontoret skal kontrollere og attestere at den skadde motorvognen teknisk og eksteriørmessig fremstår som en identisk type motorvogn som den skadde motorvognen før skade.

Av Toll- og avgiftsdirektoratets årlige rundskriv om engangsavgift framgår det at det i praksis anses tilfredsstillende om tre av de fire hovedkomponentene motor, girkasse, for- eller bakstilling fra den skadde motorvognen benyttes ved oppbyggingen.

Bakgrunnen for fritaksregelen er at det skal være mulig å sette i stand en skadet motorvogn, selv om det er nødvendig med svært store utskiftinger, uten å måtte betale engangsavgift på nytt.

Spesifikke krav til bruk av deler fra den skadde motorvognen ble fjernet med virkning fra 15. august 2001. Dette var fordi en ønsket å gjøre vurderingen mer skjønnsmessig. Det var likevel meningen at de tidligere kravene skulle være veiledende for hva slags komponenter som måtte videreføres.

Fra samme dato ble dessuten krav om at karosseri som ble utskiftet måtte erstattes med fabrikknye (ubrukte) deler av identisk utførelse, fjernet i sin helhet.

3 Departementets forslag
Utviklingen viser at antall oppbygginger som er fritatt for avgift har økt betraktelig etter at regelverket ble lagt om fra 15. august 2001, som omtalt i forrige avsnitt. Bl.a. har fjerningen av kravet om fabrikknytt karosseri medført at hele motorvogner blir innført for å skaffe erstatningskarosseri. Etter registrering av det oppbygde kjøretøy er det dessuten mulig å skifte ut ytterligere deler. I slike tilfeller vil det i realiteten ikke videreføres noe fra den skadde motorvognen. Dette ligger etter departementets oppfatning utenfor de hensyn regelverket er ment å ivareta.

Departementet har videre fått opplyst at gjeldende regelverk har ført til tyveri av identiske kjøretøy, både i Norge og i utlandet, for å skaffe karosseri.

På denne bakgrunn mener departementet at det er behov for en endring av gjeldende regelverk. Vi foreslår at det gjeninnføres krav til hvilke deler av den skadde motorvognen som må videreføres, som vilkår for fritak. Dette bygger på regelverket før endringen fra 15. august 2001. Samtidig foreslår vi at kravet om fabrikknytt/ubrukt karosseri gjeninnføres. Dette bygger også på regelverket før 15. august 2001. Endringen innebærer dessuten en gjeninnføring av krav til at råkarosseriet/delene må anskaffes direkte fra fabrikk eller gjennom innenlandsk/utenlandsk forhandler eller importør av vedkommende bilmerke.

Regionvegkontoret skal fortsatt kontrollere og attestere at motorvognen teknisk og eksteriørmessig framstår som identisk (samme merke/modell/byggemønster) som den skadde motorvognen før skade inntrådte, med den endring at kontrollen nå må bygge på at den skadde motorvognens motor, clutch og girkasse samt for- eller bakstilling er brukt i den oppbygde motorvognen.

Det foreslås ingen endring når det gjelder krav om attestasjon fra politi/lensmann eller forsikringsselskap om når skaden oppstod, hva den består av og dens omfang.

Vi foreslår samtidig å presisere kravet om innlevering av skadd selvbærende karosseri til offentlig godkjent oppsamlingsplass for bilvrak, slik at innlevering skal skje til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging.

Fritaksordningen gjelder ikke motorsykler og det foreslås ikke å endre dette.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjeninnføring av krav om fabrikknytt karosseri vil kunne føre til en økning i statens inntekter fra engangsavgiften. Merprovenyet kan på usikkert grunnlag anslås til om lag 20 mill. kroner på årsbasis.

Det antas videre at endringen vil kunne føre til at forsikringsselskapene i noe mindre grad får solgt motorvogner med såkalt storskade (totalvrak). Enkelte bilverksteder som har hatt en stor del av oppdragene knyttet til oppbygginger av denne typen, antas å måtte legge om driften.

Departementet tar sikte på at endringene vil tre i kraft 1. januar 2008.

5 Forslag til forskriftsendring
Det gjøres følgende endringer i Finansdepartementets forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner:

§ 6-2 første ledd nr. 2 skal lyde:
Fra den skadde motorvognen må minst motor bestående av blokk, topplokk ogmanifolder, clutch og girkasse samt for- eller bakstilling være uskadet og brukes vedoppbyggingen.

§ 6-2 første ledd nr. 3 skal lyde:
Skadd selvbærende karosseri, eventuelt ramme og karosseri/førerhus, som blir utskiftet,må erstattes med fabrikknye(ubrukte) deler av identisk utførelse. Karosseriet kan være lakkert og påmontert skjermer, dører, panser og bagasjelokk, men skal være uten noen former for innredning. Råkarosseriet/delene må anskaffes direkte fra fabrikk eller gjennom innenlandsk/utenlandsk forhandler eller importør av vedkommende bilmerke.

§ 6-2 første ledd nr. 4 skal lyde:
Skadd selvbærende karosseri, eventuelt karosseri og ramme som blir utskiftet, må leveres til vraking på godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging. Gjenpart av vrakmeldingen skal sendes til tollregionen sammen med anskaffelsesdokument for det nye karosseri/ramme.

§ 6-2 første ledd nr. 5 skal lyde:
Regionvegkontoret skal kontrollere og attestere at den skadde motorvognens motor, clutch og girkasse samt for- eller bakstilling er brukt i den oppbygde motorvognen og at den teknisk og eksteriørmessig fremstår som identisk (samme merke/modell/byggemønster) som den skadde motorvognen før skade inntrådte.

Administrasjonsavdelingen

Her

Avdeling for formuesforvaltning

Her

Finansavdelingen

Her

Finansmarkedsavdelingen

Her

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Økonomiavdelingen

Her

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Amcar Holding AS

Postboks 6006

7434 TRONDHEIM

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Autobransjens Leverandørforening
v/Hroar Braathen

Stasjonsveien 59

1940 BJØRKELANGEN

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4595 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 OSLO

Forsikringsklagekontoret

Postboks 53 Skøyen

0212 OSLO

Kongelig Norsk Automobilklubb

Postboks 2425 Solli

0201 OSLO

KRIPOS

Postboks 8163 Dep

0667 OSLO

Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

Postboks 6710 Etterstad

0609 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Motorungdomsseksjonen

Gamle Mossevei 100

1250 OSLO

Norges Automobil-Forbund

Postboks 6682 Etterstad

0609 OSLO

Norges Bilbransjeforbund

Drammensveien 97

0273 OSLO

Norges Caravanbransjeforbund

Postboks 9086 Konnerud

3006 DRAMMEN

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 7134 St. Olavs pl.

0130 OSLO

Norges Taxiforbund

Postboks 6754 Rodeløkka

0503 OSLO

Norsk forening for spesielle og ombygde kjøretøy

v/Svein Olav Rolfstad

2857 SKREIA

Osloungdommens Motorsenter

Ljansbrukveien 33

1250 OSLO

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep

0031 OSLO

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 OSLO

Teknologisk institutt

Postboks 2608
St. Hanshaugen

0131 Oslo

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportøkonomisk institutt

Gaustadalléen 21

0349 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Til toppen