Høring — forslag til endring i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kultur-og kirkedepartementet sender ut forslag til endring i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner på høring. Forslaget til forskriftsendringer er en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2003-2004). (25.11.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/04267ME/ME2KRE:elt

25.11.2004

Forslag til endring i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

1. Innledning

Departementet sender med dette ut forslag til endring i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner på høring.

Forslaget til forskriftsendringer er en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2003-2004), Økonomiske rammebetingelser for filmproduksjon og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 228 (2003-2004). Målet med endringene er å sikre en mer hensiktsmessig fordeling av tilskuddsmidlene til produksjon av spillefilm som forvaltes av Norsk filmfond.

I tillegg foreslår departementet enkelte andre endringer.

2. Merknader til bestemmelsene

2.1 Billettstøtten

Gjeldende regelverk for billettstøtte ble fastsatt mens inntektene fra kino fortsatt utgjorde produsentens hovedinntektskilde. De senere årene har inntektene fra sekundærmarkedene økt, og disse antas i dag gjennomsnittlig å utgjøre en like stor andel av produsentens samlede inntekter som inntektene fra kinovisning. Det bør derfor også tas hensyn til inntektene fra sekundærmarkedene ved beregning av den øvre grensen for hvor mye billettstøtte en film kan motta.

Endringen innebærer at produsentens samlede inntekter fra filmen i innland og utland inngår i beregningsgrunnlaget for taket av billettstøtten. Dette omfatter samtlige inntekter fra kinovisning, salg av TV-rettigheter, salg og utleie av videogram og DVD, inntekter fra rettigheter i ulike sammenhenger m.v.

Departementet foreslår at produsentenes sekundærinntekter anslås til 50% av brutto billettinntekter. Dette gjøres for å hindre at endringen fører til en likviditetsforskyvning for produsenten, og for å få en praktisk gjennomførbar bestemmelse.

Under forutsetning av at Stortinget vedtar å innføre merverdiavgift for filmbransjen, jf. forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2005, brukes innspillingstall eks. merverdiavgift ved beregning av billettstøtte.

2.2 Tilbakebetalingsordningen

Formålet med bestemmelsen om tilbakebetaling av produksjonstilskudd er å sikre at deler av overskuddet som genereres som følge av statlige tilskudd til filmproduksjon føres tilbake til ny filmproduksjon, jf. St.prp.nr. 1 (2000-2001).

I henhold til gjeldende bestemmelser er andelen av nettoinntektene som skal tilbakebetales avhengig av hvor høy andel egenfinansiering en film har. Dette innebærer at de filmene som får høye nettoinntekter, har høy egenfinansiering og dermed oppnår høy støtteintensitet på grunn av billettstøtten, betaler forholdsvis mindre tilbake til Norsk filmfond enn andre filmer. Departementet anser dette som en utilsiktet virkning av dagens regelverk, og foreslår derfor at tilbakebetaling av tilskudd skal skje etter en fast prosentsats av egenfinansieringen og at denne settes til 35 %.

I henhold til gjeldende forskrift skal det legges 30 % til egenkapitalen før tilbakebetaling ”til dekning av produksjonsselskapets omkostninger knyttet til lansering og markedsføring, salg, kopiering mv.”. Det foreslås at denne satsen settes til 20 %.

I dag er det kun produksjonstilskuddet som omfattes av ordningen med tilbakebetaling. Tilbakebetaling av tilskudd bør gjelde uavhengig av om det gis forhånds- eller etterhåndsstøtte. Departementet foreslår derfor at tilbakebetalingsordningen utvides til også å omfatte billettsstøtte. Forslaget innebærer at for filmer som genererer nettoinntekter, opphører kravet om tilbakebetaling først når samlet produksjonstilskudd og billettstøtte er tilbakebetalt.

2.3 Andre endringer / presiseringer

I gjeldende regelverk åpnes det for at produsenten i helt spesielle tilfelle kan søke om å få utvidet godkjent egenkapital for beregning av billettstøtte også etter utbetaling av 1. rate. Erfaring viser at bestemmelsen har vært unødvendig. Det bør imidlertid innføres en mulighet til å få reelle overskridelser godkjent som egenkapital før tidspunkt for tilbakebetaling inntreffer. Departementet foreslår derfor å flytte bestemmelsen om godkjenning av utvidelse av egenkapitalen fra punktet om billettstøtte, til punktet om tilbakebetaling. Videre foreslår departementet å fjerne bestemmelsen som gir Norsk filmfond adgang til i etterkant å endre godkjent egenfinansiering som grunnlag for beregning av taket for billettstøtten.

Departementet foreslår at billettstøtten til filmer etter markedsvurdering begrenses til 50 % av egenfinansieringen. Dette er i tråd med intensjonene for ordningen som primært er basert på kommersielle kriterier, jf. St.prp.nr.1 (2000-2001)

Det foreslås at bestemmelsen om billettstøtte til samproduksjoner oppheves i sin helhet. Departementet mener at støtte til samproduksjoner i sin helhet bør gis som forhåndsstøtte. På grunn av den store – og økende – pågang av potensielle samproduksjonsprosjekter, er det liten grunn til å tro at interessen vil avta selv om billettstøtten fjernes.

For at Norsk filmfond skal få et best mulig grunnlag for å vurdere det enkelte prosjekts behov for tilskudd, samt dets økonomiske soliditet, foreslås det at det inntas i forskriften et krav om inntektsprognose som en obligatorisk del av alle typer søknader om produksjonstilskudd.

Ved beregning av billettstøtten legges egenfinansieringen til grunn, jf. § 8-3. Det har vist seg at det er behov for å presisere egenfinansieringen nærmere. Offentlig finansiering eller finansiering fra fond eller virksomheter som er opprettet eller finansiert med offentlig kapital, skal etter forslaget ikke godkjennes som egenfinansiering. Ved finansiering fra virksomheter, fond m.v. som er blandingsfinansiert (sammensatt av offentlig og privat kapital), vil en andel tilsvarende den dokumenterte andelen av fondets private kapital bli godkjent som en del av egenkapitalen. For eksempel vil bidrag fra et fond som består av 50 % privat og 50 % offentlig kapital bli godkjent med 50 % ved beregning av billettstøtte. Midler fra stat, fylkeskommuner og kommuner defineres som offentlig kapital. Dette gjelder også ved bidrag fra nordiske/internasjonale fond, institusjoner m.v. Dette er en konsekvens av EUs statsstøtteregler og innebærer i prinsippet ingen endring i forhold til dagens regler. For å unngå misforståelser tas denne presiseringen inn i forskriften.

Departementet legger opp til at endringene i forskriftene skal tre i kraft i løpet av januar 2005. De nye bestemmelsene vil bli gjort gjeldende for tilskudd til produksjoner hvor vedtak om produksjonsstøtte gjøres av Norsk filmfond etter ikrafttredelsesdato. Dette betyr at prosjekter som har fått produksjonstilskudd etter gjeldende forskrift vil få tilskudd, herunder lanseringsstøtte etter gjeldende bestemmelser.

3. Høringsfrist mv.

Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle merknader til Kultur- og kirke­departementet innen 20. desember 2004. Høringsuttalelser bes sendt elek­tronisk. For den elektroniske oversendelsen benyttes følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

Bergen Media By
Cultiva
Film 3
Filmcamp Målselv
Filmere
Filmfondet Fuzz
Filmkommisjonen
Medieparken i Fredrikstad
Nordnorsk Filmsenter
Norsk filmfond
Norsk filmforbund
Norsk filmutvikling
Norske Dramatikeres forbund
Norske film og TV-produsenters forening
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
NRK
Sydvest Film
TV2
Vestnorsk Filmsenter