Høring — forslag til endring i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kultur-og kirkedepartementet sender ut forslag til endring i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner på høring. Forslaget til forskriftsendringer er en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2003-2004). (25.11.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2004