Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.04.2022

Vår ref.: 22/214

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Departementet foreslår:

 • å lovfeste en heltidsnorm og innføre en dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i deltidsstilling, som forplikter arbeidsgiver til å dokumentere behovet for å benytte deltid, samt drøfte spørsmålet med tillitsvalgte
 • å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte ved å gi disse fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse
 • å lovfeste at fortrinnsretten for deltidsansatte også skal gjelde fremfor at arbeidsgiveren foretar innleie i virksomheten

Frist for å sende inn høringssvar er 19. april 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser nedenfor.

Med hilsen

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingvild  Heimland Henni
rådgiver

 • AFF
 • Akademikerne
 • ALT c/o Industri Energi
 • AOF Norge
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten   
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Befalets fellesorganisasjon
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge SA Hovedkontor
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • De samarbeidende organisasjoner
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet 
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • IMDi – Intgrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • IKT- Norge
 • Innovasjon Norge
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mental helse
 • NITO
 • Nord universitet
 • Norce (Norwegian Research Centre AS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk kritikerlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norskog
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo Economics
 • Oslo kommune
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Pensjonistforbundet
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Sametinget
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunnsbedriftene
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Simployer
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Trons og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trygderetten
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Uføres landsorganisasjon
 • Ungt entrepenørskap
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen 
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • YS