Høring – forslag til endringer i forskrift til lønnsstøtteloven om søknadsperiode og klagefrist

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2022

Vår ref.: 21/6536

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien).

Det foreslås endringer i reglene om søknadsperiode og i reglene om fristen for å klage på vedtak om støtte. Forslaget innebærer at det tidligste tidspunkt for å sende inn søknad om lønnsstøtte for støttemånedene januar og februar 2022 fremskyndes fra 10. april 2022 til 18. mars 2022. Videre, at fristen for å søke lønnsstøtte for desember 2021 og januar og februar 2022, endres fra 10. mai 2022 til 25. april 2022. Endelig foreslås det at fristen for klage på vedtak om støtte endres fra seks til tre uker.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 15. mars 2022. For å gi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Tone Mette Drevdal  e.f.
fagdirektør

                                                                       Oskar Emil Kornelius Dybvik
                                                                        rådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Universitets- og høgskolerådet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet