Høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker

Høringsfrist 11. oktober 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4605 FM KyK

15.07.2002

1.
Norges Bank ga i brev av 8. november 2001 uttrykk for ønske om endringer i forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker (likviditetsforskriften). Finansdepartementet ba ved brev 28. januar 2002 om Kredittilsynets vurdering av saken. Kredittilsynet uttaler i brev 28. juni 2002 at de synes det er hensiktsmessig å vedlikeholde det eksisterende likviditetskravet i påvente av at Banklovkommisjonens forslag til nye likviditetskrav eventuelt fremmes og vedtas.

Finansdepartementet ber om merknader til vedlagte utkast til forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker og tilhørende høringsnotat. Forskriftsutkastet og høringsnotatet bygger på utkast utarbeidet av Kredittilsynet.

2.
Finansdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen fredag 11. oktober 2002. Uttalelser som overskrider én side bes også sendt elektronisk, per diskett og til e-post adresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg

Liste over høringsinstanser
Høringsnotat
Utkast til forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker

VEDLEGG