Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette forslag til endringer i personopplysningsforskriftens regler om melde- og konsesjonsplikt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2016

Vår ref.: 15/4178

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette forslag til endringer i personopplysningsforskriftens regler om melde- og konsesjonsplikt på høring. Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer er også tilgjengelig på regjeringen.no. 

Om høringsnotatet

Som et ledd i regjeringens tidstyvprosjekt har Datatilsynet gjennomgått eksisterende bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger for å se om det kan gis flere unntak i personopplysningsforskriftens kapittel 7. Det er gode grunner for å gjøre unntak fra melde- og konsesjonsplikten i større grad enn det er gjort i dag, særlig i tilfeller der personverntrusselen er liten. Dette vil redusere arbeidsmengden hos Datatilsynet. Samtidig vil det være ressursbesparende for virksomheter som per i dag driver med behandling av personopplysninger som er underlagt melde- eller konsesjonsplikt.

 

I høringsnotatet foreslås det at det gjøres unntak fra meldeplikten for følgende fire tilfeller av behandling av personopplysninger

a)      i aktivitetslogg i adgangskontrollanlegg

b)      ved bruk av kameraovervåking

c)      i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i egen lov

d)     ved bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring. 

Videre foreslås det at det gjøres unntak fra både melde- og konsesjonsplikten for følgende fem tilfeller av behandling av personopplysninger

a)      i klientregistre

b)      i hvitvaskingsregistre

c)      hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens

d)     i bivirkningsrapportering

e)      ved intern og ekstern varling av kritikkverdige forhold.

 

Praktisk informasjon

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget om forskriftsendring sendes departementet innen 29. november 2016. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Klikk på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underliggende organer eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

 

Med hilsen

Unni Korsnes (e.f.) Hanne Steen
rådgiver

 

 

 

 • Alle departementene
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dataforening
 • Den norske legeforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Helsedirektoratet
 • ICJ Norge
 • IKT-Norge
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • NITO
 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
 • Norsk Journalistlag
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Næringslivets Sikkerhetsråd
 • Politidirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Senter for rettsinformatikk
 • Sivilombudsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsministerens kontor
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Transportøkonomisk institutt
 • Teknologirådet
 • Unio
 • Virke
 • Økokrim
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen