Høring — forslag til endringer i revisorloven mv.

Resultat: Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) og del XIII i forskrift 4. april 2008 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat: Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) og del XIII i  Forskrift 4. april 2008 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter