Forsiden

Høring — forslag til endringer i revisorloven mv.

Resultat: Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) og del XIII i forskrift 4. april 2008 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2005

Vår ref.: xx

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2945

23.06.2005

Høring – forslag til endringer i revisorloven mv.

Vedlagt følger notat fra Kredittilsynet 15. mars 2005 om forslag til endring av regelverket om godkjenning av revisorer fra andre EØS-stater. Bakgrunnen for disse forslagene er at EFTAs overvåkingsorgan har gitt uttrykk for at direktiv 89/48/EØF 1Direktivet er tilgjengelig på http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EN:HTML om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ikke er tilfredsstillende implementert i lov- og forskriftsverket som regulerer revisorer.

Det legges også ved et notat fra Kredittilsynet 10. mars 2005 om forslag til endring av bestemmelse i revisorforskriften om dokumentasjon av etterutdanning. Kredittilsynet foreslår endringer i revisorforskriften for å klargjøre når plikten til å dokumentere etterutdanning oppstår.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslagene innen 26. september 2005. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk Bedriftsforbund
Norges Bondelag
Norsk Øko-forum
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Utdannings- og forskningsdepartementet
ØKOKRIM
Økonomiforbundet