Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Høringsfrist 1. juni 2006

Resultat: Forskrift 7. september 2006 om utfylling og gjennomføring av regnskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2006

Vår ref.: xx

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4398-48 FM MHe

19.04.2006

Forslag til forskrift om endring av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

EU-kommisjonen vedtok 13. juli 2005 å innføre tre nye regelverk om offentlige tilskudd til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning, jf. EF-traktatens artikkel 86(2). Et av vedtakene gikk ut på å endre direktiv 80/723/EØF, innsyns-direktivet.

Kommisjonsdirektiv 2005/81/EF om endring av innsynsdirektivet, skal implementeres i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Rettsaktene forventes å bli behandlet av EØS-komitéen i juni. Endringen i innsynsdirektivet tar sikte på å utvide virkeområdet for plikten til å føre adskilte regnskaper, i situasjoner der et foretak mottar kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning. I Etter en endring i 2000, har foretak med plikt til å føre atskilte regnskaper vært definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav d som

”ethvert foretak som en medlemsstat har gitt en sær- eller enerett i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 1, eller som har fått oppgaven å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 2 og mottar statsstøtte, uansett form, herunder subsidier, stønad eller kompensasjon, knyttet til denne tjenesten, og som dessuten driver andre former for virksomhet,”

Dette er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. juli 2003 nr. 897 om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning, § 1 første ledd, som lyder:

Forskriften gjelder for foretak som i tillegg til å drive annen virksomhet:

1.

er gitt en særlig eller eksklusiv rettighet etter EØS-avtalen artikkel 59 første ledd eller

2.

er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning etter EØS-avtalen artikkel 59 annet ledd og samtidig mottar statsstøtte i en eller annen form, herunder subsidier, stønad eller kompensasjon knyttet til denne tjenesten.

Etter endringen ved kommisjonsdirektiv 2005/81/EF skal artikkel 2 nr. 1 bokstav d lyde (dansk språkversjon):

”enhver virksomhed, som en medlemsstat indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder efter traktatens artikel 86, stk. 1, eller som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse efter traktatens artikel 86, stk. 2, og modtager kompensation for offentlig tjeneste i en eller anden form i tilknytning til sådanne tjenesteydelser, og som udøver andre aktiviteter".”

Definisjonen i artikkel 2 nr. 1 bokstav er altså endret slik at innsynsdirektivets virkeområde blir løsrevet fra definisjonen av ”statsstøtte”. Statsstøttebegrepet er avgjørende for anvendelsesområdet til en rekke EØS-rettslige bestemmelser. Begrepet er blitt presisert i rettspraksis, i blant annet saken C-280/00 Altmark Trans. Dommen gir anvisning på til dels vanskelige avveininger. For både å klargjøre og utvide rekkevidden av innsynsdirektivet i forhold til foretak som mottar kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning, blir definisjonen i artikkel 2 nr. 1 nå endret.

Direktivet gir medlemsstatene frist til 19. desember 2006 for å implementere endringene.

Endringen foreslås gjennomført i norsk rett ved å endre forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning, slik at § 1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for foretak som i tillegg til å drive annen virksomhet:

1.

er gitt en særlig eller eksklusiv rettighet etter EØS-avtalen artikkel 59 første ledd eller

2.

er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning etter EØS-avtalen artikkel 59 annet ledd og samtidig mottar kompensasjon i en eller annen form knyttet til denne tjenesten.

Utkast til endringsforskrift følger vedlagt. Det bes om eventuelle merknader innen 1. juni 2006.

Med hilsen

Espen D. Knudsen
underdirektør

Markus Heistad
førstekonsulent

Vedlegg

Fastsatt ved Kgl. res. … 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 om årsregnskap m.v. § 9-1. Forskriften gjennomfører endringsdirektiv 2005/81/EF som endrer kommisjonsdirektiv 80/723/EØF, jf. EØS-avtalen vedlegg XV nr 1 som endret ved EØS- komitéens beslutning nr. … av … 2006.

I

I forskrift av 4. juli 2003 nr. 897 om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd nr 2 skal lyde:

2.

er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning etter EØS-avtalen artikkel 59 annet ledd og samtidig mottar kompensasjon i en eller annen form knyttet til denne tjenesten.

II

Forskriften trer i kraft 1. november 2006.

Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge