Høring - Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om finansavtaler. Ny finansavtalelov ble vedtatt ved lov 18. desember 2020 nr. 146. I høringsnotatet foreslås det forskrifter som er nødvendige for at den nye finansavtaleloven skal kunne tre i kraft. Forskriftsforslaget inneholder blant annet regler til gjennomføring av deler av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF), boliglåndirektivet (2014/17/EU) og betalingskontodirektivet (2014/92/EU). Det foreslås også en videreføring av bestemmelser i forskrifter til den gjeldende finansavtaleloven. Videre gis det blant annet regler om lovens virkeområde, definisjon av effektiv rente, beregning av tap og gevist ved førtidig tilbakebetaling av fastrentekreditt og regler om opplysninger som skal gis til forbrukeren, og forskjellige skjemaer som skal være tilgjengelige for forbrukeren i den forbindelse. Det foreslås også en bestemmelse som gir barnevernstjenesten kompetanse til å inngå kontoavtaler og bruk av betalingstjenester for mindreårige under barnevernets omsorg. Det foreslås at resultatet av en kredittvurdering skal formidles til kunden i form av et «trafikklyssystem» som kan fortelle den potensielle kredittkunden hvor stor økonomisk risiko det kan utgjøre for kunden å inngå en bestemt kredittavtale.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2022

Vår ref.: 22/2944

Høring - Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift til den nye finansavtaleloven på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. august 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Hans Kaiser
lovrådgiver

Departementene

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Finanstilsynet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Namsfogden i Oslo
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges Bank
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Senteret for et aldersvennlig Norge
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Språkrådet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statsforvalterne
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Aconto.no AS
Advokatforeningen
Affinion International
Ambita
American Express
Autismeforeningen i Norge
Bank Norwegian AS
BankID Norge AS
BlueStep Bank AB
Boligprodusentenes forening
Circle K AS
Coop Norge Handel AS
eforum
Eiendom Norge
EnterCard Norge
Enterprise Europe Network
EVRY Norge AS
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finansnæringens autorisasjonsordninger
Forbruker Europa
Forbrukeradvokaten
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Gjeldsoffer-Alliansen
Handikappede barns foreldreforening
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Alert Norway
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Ice Communication Norge AS
IKT Norge
Inka Management AS
Innovasjon Norge
Iper Direkte AS
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Klarna Bank AB
KLP – Kommunal Landspensjonskasse
Kommunalbanken AS
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Komplett Bank ASA
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lendo AS
LittExtra AS
Mastercard
Mental helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nordax Bank AB
Nordic Trustee AS
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Direkte Markedsføringsforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk regnesentral
Norsk Takst
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
NorStella
Norwegian Air Shuttle ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Perx Folkefinansiering AS
Posten Norge AS
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Protector Forsikring ASA
Redd Barna
Resurs Bank AB NUF
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Santander Consumer Bank AS
Scandinavian Airlines System AB
SEB Kort Bank AB, Oslofilialen
Senior Norge
SMB Norge
Solid Offshore Technology AS
Sparebankforeningen i Norge
Spillavhengighet Norge
Standard Norge
Stiftelsen Barnas rettigheter
Strex AS
Telenor Norge AS
Telia Norge AS
Trustly Group AB
ULOBA
Verdipapirfondenes forening (VFF)
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke Inkasso
YA Bank
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Handelshøyskolen BI
Norges handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet