Høring Forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar blir fastsatt for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for 2017 på alminneleg høyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2016

Vår ref.: 16/7270

Høyring - forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017  

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring. 

Tilbakebetalingsforskrifta blir fastsett for eitt kalenderårom gongen. Gjeldande forskrift for 2016 er publisert på heimesida til Lånekassen, sjå https://www.lanekassen.no/nb-NO/Toppmeny/Forskrifter/tilbakebetaling-2016/ Forslaget til tilbakebetalingsforskrift for 2017 byggjer på gjeldande forskrift for 2016, og det vedlagde høyringsnotatet inneheld berre omtale av dei føresegnene der departementet foreslår endringar i 2017. Justering av satsar og inntekts- og formuesgrenser vil bli gjord på eit seinare tidspunkt, og er derfor ikkje med som ein del av høyringa.

Høyringsutkastet er basert på forslag frå regjeringa til statsbudsjett for 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. Departementet foreslår endringar i fire av føresegnene i forskrifta i denne høyringa. To av endringsforslaga er av regelteknisk karakter, og ingen av dei har økonomiske eller administrative konsekvensar. Det tredje forslaget inneber at den årlege effektive renta på utdanningslån vil bli 0,35 prosenteiningar høgare enn ho er med gjeldande regelverk, sjå forslag til endring i § 2-2. Det fjerde forslaget gjeld ei utviding av retten til betalingsutsetjing slik at avgrensinga på tre år skal gjelde for kvart einskilt låneforhold som låntakarane har med Lånekassen. Sjå forslag til endring i § 14-1.

Desse to forslaga har budsjettkonsekvensar, og er avhengige av budsjetthandsaminga i Stortinget.

Tilbakebetalingsforskrifta for 2017 skal tre i kraft frå 1. januar 2017, og ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2016. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månader, som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 23. november 2016.

Høyringsdokumenta er tilgjengelege på www.regjeringen.no. Departementet ber om at svar på høyringsforslaget blir sende elektronisk gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar på www.regjeringen.no/id2514977. Alternativt kan ein sende svar til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publiserte på den same nettstaden.

Med helsing                                                                     

Lars Petter Flåtten (e.f.)   
avdelingsdirektør                                                             Torill M. Måseide
                                                                                             seniorrådgjevar

 

 

 

 

 

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Datatilsynet
Designinstituttet
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Einar Granum kunstfagskole
Elevorganisasjonen
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvarsdepartementet
Forum for fagskoler - Abelia
Frelsesarmeens offisersskole AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Menighetsbibelskolen
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nettverk for private høyskoler
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Forskning og utdanning Nordisk institutt for studier av innovasjon
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgesuniversitetet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Regelrådet
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Steinerskoleforbundet
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelig høgskole
Voksenopplæringsforbundet
Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Communication and Technology Westerdals høyskole - Oslo School of Arts
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

Til toppen