Høring Forslag til forskrift til integreringsloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift til integreringsloven på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet forskriftsbestemmelser om fylkeskommunens ansvar, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver i norsk og samfunnskunnskap, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger."

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2020

Vår ref.: 20/3479

Høring - forslag til forskrift til integreringsloven
Kunnskapsdepartementet sender forslag til forskrift til integreringsloven på høring. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2715472 .

I høringsnotatet foreslår departementet en ny forskrift med hjemmel i lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven), med forbehold om Stortingets behandling av lovforslaget. Det foreslås bestemmelser om fylkeskommunens ansvar, opplæring i mottak, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2715472. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 1. oktober 2020.Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                   Åste Haukvik Traen
                                                                                   rådgiver

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Domstolene (alle landets domstoler)
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Statsadvokatembetene

 • Adopsjonsforum
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Caritas Norge
 • Civita – Den liberale tankesmien
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomite
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Forsvarets høgskole
 • Frivillighet Norge
 • Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
 • Human Rights Service (HRS)
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • InorAdopt
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Kompetanse Norge
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)
 • Kriminalomsorgens yrkesforbund
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent interkulturelt arbeid
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • integrering og mangfold LIM – Likestilling
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges Juristforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
 • velferd og aldring (NOVA) Norsk institutt for forskning om oppvekst
 • Norsk legeforening
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norut Alta
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politiets utlendingsenhet (PU)
 • Politihøgskolen
 • PRIO
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for flerkulturell ungdom
 • Senter for fredsstudier
 • Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
 • Sivilombudsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tankesmien Agenda
 • Telemarksforskning
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Verdens barn
 • Videregående skoler
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • ØKOKRIM