Høring: Forslag til innføring av skjema for innberetninger i konkursbo, tvangsavviklingsbo og oppløsningsbo - erstatning av rundskriv G-78/94

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2009

Vår ref.: 200704611 SIA

Høring: Forslag til innføring av skjema for innberetninger i konkursbo, tvangsavviklingsbo og oppløsningsbo - erstatning av rundskriv G-78/94.


Standardiserte skjemaer for innberetninger
Justisdepartementet har ved brev 14. mai 2007 fra Konkursrådet mottatt forslag til standardiserte skjemaer for innberetninger i konkursbo, tvangsavviklingsbo og oppløsningsbo. Konkursrådet har også utarbeidet en mal med veiledning til utfylling av skjemaene.

Konkursrådet foreslår at nevnte mal og skjemaer erstatter nåværende mal for innberetninger som følger av rundskriv G-78/94. Etter Konkursrådets vurdering vil innberetninger i form av standardiserte skjemaer bedre informasjonsflyten i bobehandlingen og sikre en mer ensartet praksis. I tillegg vil innberetningene bli mer brukervennlige for adressatene. 

Det er i første omgang lagt opp til at skjemaene og veiledningene til disse vil ligge på Konkursrådets og eventuelt Brønnøysundregistrenes nettside som maler, og derfra kan lastes ned for bruk. Skjemaene kan sendes tingretten på vanlig måte. Bostyrere som bruker den elektroniske bosiden  i bobehandlingen, kan legge ut de ferdig utfylte skjemaene på denne. Fordringshavere, offentlige myndigheter og andre som ifølge lov eller med hjemmel i lov har saklig grunn til å motta informasjon fra bosiden vil, på den måten få tilgang til innberetningen.


1. Ved lov 27. januar 2006 nr. 4 ble det vedtatt endringer i konkursloven og enhetsregisterloven. De Delene av lovvedtaket som gjelder elektronisk kommunikasjon og elektroniske bosider og forskriftshjemler i tilknytning til dette, trådte i kraft 1. mars d.å. Se bl.a. konkursregisterforskriften kapittel 2 og kapittel 8. 

På sikt er det ønskelig at skjemaene skal implementeres på den elektroniske bosiden, slik at de kan sendes inn elektronisk. Det kan også være mulig med en kortversjon for første skiftesamling i tomme boer.
 
Høringsuttalelser og høringsfrist
Konkursrådets forslag til skjemaer med mal er vedlagt. Vedlagt følger også en liste over høringsinstansene. Vi ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger høringsbrevet for underliggende organer og organisasjoner på sitt område.

Vi ber om høringsuttalelser innen 1. mars 2009. Uttalelsene bes sendt til Justis- og politidepartementet, Sivilavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen

Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør                                Carl Håkon Andersen
                                                        førstekonsulent

Vedlegg
· Mal for boinnberetninger i konkursbo samt tvangsavviklings– og oppløsningsbo
· Skjema for innberetning konkursloven § 120/selskap
· Skjema for innberetning konkursloven § 120/personlig konkursdebitor med næringsvirksomhet
· Skjema for Sluttredegjørelse konkursloven § 122/selskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tingrettene

Oslo byfogdembete

Brønnøysundregistrene

Konkursrådet

Skattedirektoratet

Økokrim

Datatilsynet

Den norske Dommerforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Stiftelsen Norsk Konkursfond

Til toppen