Høring-forslag til lovendringer for gjennomføring avtale 19. desember 2003 mellom EU, Island og Norge, samt annen tilleggsprotokoll til den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2010

Vår ref.:


Høringsinstansene

 

Deres ref.
Vår. ref.
201004149 EKY
Dato
26.03.2010Høring – forslag til lovendringer for gjennomføring avtale 19. desember 2003 mellom EU, Island og Norge, samt annen tilleggsprotokoll til den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til lovendringer for gjennomføring av avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union, Island og Norge og annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker. Høringsnotatet inneholder også forslag til en ny forskrift om gjensidig hjelp i straffesaker.

Bakgrunnen for forslagene og innholdet i de avtalene som søkes gjennomført er omtalt i punkt 1 og 2 i høringsnotatet. En sammenstilling av forslagene til lov- og forskriftsendringer er gitt i punktene 19 til 21. Punkt 18 i notatet inneholder en oversikt over departementets forslag til forbehold og erklæringer til avtalene.

Departementet ber om høringsinstansene sitt syn på forslagene i høringsnotatet. Høringsfristen er 30. juni 2010. Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om hørings¬notatet bør forelegges eventuelle underliggende instanser, som ikke er ført opp på listen over adressater.

Høringsbrevet, høringsnotatet, en oversikt over høringsinstansene samt de aktuelle folkerettslige avtalene er publisert på: www.regjeringen.no/MLA.


Med hilsen


Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør                                                Esben Kyhring
                                                                        førstekonsulent


 


Departementene

Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politiets sikkerhetstjeneste
Spesialenheten for politisaker
ØKOKRIM
Kripos
Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten
Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Det kriminalitetsførebyggende råd (KRÅD)
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Kompetanseenheten for dommere
KROM – Norsk forening for kriminalreform
Landsorganisasjonen i Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Til toppen