Høring - Forslag til ny lov om skogbruk

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova)

Ferdigbehandlet 22.03.2006 - Ny skogbrukslov - Rundskriv M-2/2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200303044-

04.12.2003

Høring - Forslag til ny lov om skogbruk

Landbruksdepartementet sender med dette ut forslag om ei ny Lov om skogbruk til høring. Lova skal erstatte Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.

Ei ny lov om skogbruk blei varsla i St. meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldinga). Stortinget behandla Skogmeldinga våren 1999, og hadde da mellom anna følgjande merknad (sjå s. 19-20 i Innst. S. nr. 208 (1998-99)):

“Komiteen har merket seg at Regjeringen legger opp til å starte arbeidet med en ny skogbrukslov, med klare bestemmelser om et bærekraftig skogbruk og en langsiktig ressursforvaltning. Komiteen er enig i at de skogpolitiske utfordringene krever et moderne og funksjonelt juridisk rammeverk. Det er viktig at en ny skogbrukslov blir en næringslov hvor prinsippet om frihet under ansvar opprettholdes. Loven må også gi klare rammer for de miljøhensyn som påhviler skogbruket, og som er en viktig del av den enkelte skogeiers forvalteransvar. Den nye skogbruksloven må også videreføre en skogadministrasjon på kommune- og fylkesnivå med en organisasjon og kompetanse som gjør det mulig å følge opp regelverket og de skogpolitiske mål på en god måte regionalt og lokalt.”

Departementet viser til vedlagde notat, og ber om adressatane sine synspunkt på forslaget til ny lov om skogbruk. Frist for uttale er 15. mars 2004.

I samband med høringa gjer departementet merksam på følgjande:

  • Lovutkastet omfattar forslag om heimlar for forskrifter for m. a. omsyn til miljø og for forynging av skog. Det er ønskjeleg at høringsinstansane òg gir sitt syn på aktuelt innhald og detaljeringsgrad i slike forskrifter.
  • Det er ønskjeleg at dei enkelte departement som tek del i høringa saman med uttalen opplyser om kva for lovendringar som er nødvendige i dei lovene som ligg under deira administrasjon, under dette tilvisingar.

Lista over organisasjonar og institusjonar som er adressatar femner dei fleste som normalt får større saker om skogbruk til høring. Om einskilde organisasjonar og institusjonar finn at underliggande organisasjonsledd bør gi uttale, bed vi om at organisasjonen sjølv ordner dette. Også organisasjonar som ikkje står på lista kan gi uttale.

Forslaget til ny lov om skogbruk er tilgjengeleg på Internett, www.ld.dep.no (PDF). Departementet ber om at uttaler blir sendt departementet elektronisk på adressa postmottak@ld.dep.no. Uttaler blir lagt ut på departementet si internettside etter kvart som dei kjem inn.

Vedlegg

Adresseliste

Forslag til ny lov om skogbruk – høring (notat frå Landbruksdepartementet datert 21.05.2004)

Med hilsen

Oluf Aalde e.f.
skogdirektør

Ivar Ekanger
avdelingsdirektør