Høringer

Høring - Forslag til ny lov om skogbruk

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova)

Ferdigbehandlet 22.03.2006 - Ny skogbrukslov - Rundskriv M-2/2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200303044-

04.12.2003

Høring - Forslag til ny lov om skogbruk

Landbruksdepartementet sender med dette ut forslag om ei ny Lov om skogbruk til høring. Lova skal erstatte Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.

Ei ny lov om skogbruk blei varsla i St. meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldinga). Stortinget behandla Skogmeldinga våren 1999, og hadde da mellom anna følgjande merknad (sjå s. 19-20 i Innst. S. nr. 208 (1998-99)):

“Komiteen har merket seg at Regjeringen legger opp til å starte arbeidet med en ny skogbrukslov, med klare bestemmelser om et bærekraftig skogbruk og en langsiktig ressursforvaltning. Komiteen er enig i at de skogpolitiske utfordringene krever et moderne og funksjonelt juridisk rammeverk. Det er viktig at en ny skogbrukslov blir en næringslov hvor prinsippet om frihet under ansvar opprettholdes. Loven må også gi klare rammer for de miljøhensyn som påhviler skogbruket, og som er en viktig del av den enkelte skogeiers forvalteransvar. Den nye skogbruksloven må også videreføre en skogadministrasjon på kommune- og fylkesnivå med en organisasjon og kompetanse som gjør det mulig å følge opp regelverket og de skogpolitiske mål på en god måte regionalt og lokalt.”

Departementet viser til vedlagde notat, og ber om adressatane sine synspunkt på forslaget til ny lov om skogbruk. Frist for uttale er 15. mars 2004.

I samband med høringa gjer departementet merksam på følgjande:

  • Lovutkastet omfattar forslag om heimlar for forskrifter for m. a. omsyn til miljø og for forynging av skog. Det er ønskjeleg at høringsinstansane òg gir sitt syn på aktuelt innhald og detaljeringsgrad i slike forskrifter.
  • Det er ønskjeleg at dei enkelte departement som tek del i høringa saman med uttalen opplyser om kva for lovendringar som er nødvendige i dei lovene som ligg under deira administrasjon, under dette tilvisingar.

Lista over organisasjonar og institusjonar som er adressatar femner dei fleste som normalt får større saker om skogbruk til høring. Om einskilde organisasjonar og institusjonar finn at underliggande organisasjonsledd bør gi uttale, bed vi om at organisasjonen sjølv ordner dette. Også organisasjonar som ikkje står på lista kan gi uttale.

Forslaget til ny lov om skogbruk er tilgjengeleg på Internett, www.ld.dep.no (PDF). Departementet ber om at uttaler blir sendt departementet elektronisk på adressa postmottak@ld.dep.no. Uttaler blir lagt ut på departementet si internettside etter kvart som dei kjem inn.

Vedlegg

Adresseliste

Forslag til ny lov om skogbruk – høring (notat frå Landbruksdepartementet datert 21.05.2004)

Med hilsen

Oluf Aalde e.f.
skogdirektør

Ivar Ekanger
avdelingsdirektør

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av

Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar

Den Norske Turistforening

Departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Helsedepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Det Norske Skogselskap

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Fellesforbundet, Seksjon Skog og Land

Uttalelse

Forskingsinstitusjonar

Forvaltningsinstitusjonar m. m.

Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)

Uttalelse

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

Uttalelse

Fylkeskommunar:

Møre og Romsdal fylke

Uttalelse

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Uttalelse

Troms fylkeskommune

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyra:

Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Buskerud

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hedmark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hordaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nordland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oppland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Rogaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Troms

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vestfold

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Østfold

Uttalelse

Fylkesmennene:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Buskerud

Uttalelse

Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hordaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Oppland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Telemark

Uttalelse

Fylkesmannen i Troms

Uttalelse

Fylkesmannen i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkesmannen i Østfold

Uttalelse

Jenter i skogbruket

Uttalelse

Kommunar:

Alta kommune

Uttalelse

Asker og Bærum kommune

Uttalelse

Bardu komm

Uttalelse

Bindal kommune

Uttalelse

Birkenes kommune

Uttalelse

Drammen kommune

Uttalelse

Elverum kommune

Uttalelse

Evje og Hornes kommune

Uttalelse

Farsund kommune

Uttalelse

Fauske kommune

Uttalelse

Fet kommune

Uttalelse

Fitjar kommune

Uttalelse

Flekkefjord kommune

Uttalelse

Folldal kommune

Uttalelse

Flå, Nes, Ål og Hol kommune

Uttalelse

Gausdal kommune

Uttalelse

Gjøvik kommune

Uttalelse

Glåmdal regionråd

Uttalelse

Grane kommune

Uttalelse

Grong kommune

Uttalelse

Grue kommune

Uttalelse

Halsa kommune

Uttalelse

Hareid kommune

Uttalelse

Harstad kommune

Uttalelse

Hattfjelldal kommune

Uttalelse

Hemnes kommune

Uttalelse

Hobøl kommune

Uttalelse

Hof kommune

Uttalelse

Hol kommune

Uttalelse

Holmestrand kommune

Uttalelse

Holtålen kommune

Uttalelse

Hornindal kommune

Uttalelse

Hurdal kommune

Uttalelse

Indre Namdal Regionråd

Uttalelse

Iveland kommune

Uttalelse

Kragerø kommune

Uttalelse

Kvæfjord kommune

Uttalelse

Kvænangen kommune og Skogbrukssjefen i Finnmark

Uttalelse

Leirfjord kommune

Uttalelse

Lenvik, Sørreisa, Tranøy, Berg og Torsken kommune

Uttalelse

Levanger kommune

Uttalelse

Lier kommune

Uttalelse

Lom kommune

Uttalelse

Lørenskog kommune

Uttalelse

Malvik kommune

Uttalelse

Marker og Rømskog kommune

Uttalelse

Meland kommune

Uttalelse

Meldal kommune

Uttalelse

Modum kommune

Uttalelse

Målselv kommune

Uttalelse

Nannestad kommune

Uttalelse

Naustdal kommune

Uttalelse

Nes kommune

Uttalelse

Nittedal kommune

Uttalelse

Nome kommune

Uttalelse

Nordre Land kommune

Uttalelse

Notodden kommune

Uttalelse

Oppdal kommune

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Overhalla kommune

Uttalelse

Rakkestad kommune

Uttalelse

Rana kommune

Uttalelse

Rendalen kommune

Uttalelse

Rennebu kommune

Uttalelse

Rindal kommune

Uttalelse

Ringebu kommune

Uttalelse

Ringerike kommune

Uttalelse

Rissa kommune

Uttalelse

Rælingen kommune

Uttalelse

Rødøy kommune

Uttalelse

Røyken og Hurum kommune

Uttalelse

Røyrvik kommune

Uttalelse

Saltdal kommune

Uttalelse

Sande kommune

Uttalelse

Sarpsborg kommune

Uttalelse

Sauherad kommune

Uttalelse

Sel kommune

Uttalelse

Seljord kommune

Uttalelse

Sigdal kommune

Uttalelse

Siljan kommune

Uttalelse

Skien kommune

Uttalelse

Snillfjord kommune

Uttalelse

Songdalen kommune

Uttalelse

Steinkjer kommune

Uttalelse

Stordal kommune

Uttalelse

Stor-Elvdal kommune

Uttalelse
Uttalelse form.skapet

Sunndal kommune

Uttalelse

Surnadal kommune

Uttalelse

Sør-Aurdal kommune

Uttalelse

Søre Sunnmøre landbrukskontor

Uttalelse

Sør-Fron kommune

Uttalelse

Sørum kommune

Uttalelse

Tokke kommune

Uttalelse

Tvedestrand kommune

Uttalelse

Ulstein kommune

Uttalelse

Vefsn kommune

Uttalelse

Vegårdshei kommune

Uttalelse

Verdal kommune

Uttalelse

Vestre Toten kommune

Uttalelse

Voss kommune

Uttalelse

Vågå og Skjåk kommune

Uttalelse

Ørskog interkommunale landbrukskontor

Uttalelse

Ørskog kommune

Uttalelse

Ørsta kommune

Uttalelse

Øvre Eiker kommune

Uttalelse
Uttalelse (kommunestyret)

Åfjord kommune

Uttalelse

Åmli kommune

Uttalelse

Åsnes kommune

Uttalelse

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget for skogbruk i Møre og Romsdal

Uttalelse

Kontaktuvalget for skogbruket i Rogaland

Uttalelse

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Uttalelse

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Uttalelse

Naturvern- og friluftslivsorganisasjonar

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Uttalelse

Norges Landbrukshøgskole

Uttalelse

Norges Naturvernforbund

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Uttalelse
Tilleggsuttalelse

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Uttalelse

Norsk Almenningsforbund, c/o Romedal Almenning, v/Rune Brenna

Uttalelse

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk Institutt for Skogforskning (SKOGFORSK)

Norsk Naturviterforbund (NAFO)

Uttalelse

Norsk pyntegrønt

Uttalelse

Norsk Virkesmåling

Uttalelse

Norske 4H

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Uttalelse

Norske Skog

Uttalelse

NORSKOG Norsk Skogbruksforening

Uttalelse
Tilleggspunkt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Uttalelse

Næringsorganisasjonar m. m.

Opplysningsvesenets fond

Pinus AS

Uttalelse

Prosessindustriens Landsforening

Uttalelse

Reindriftsforvaltningen

Uttalelse

Riksantikvaren

Uttalelse

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Uttalelse

Sametinget

SKOGBRAND Forsikringsselskap Gjensidig

Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

Uttalelse

Skogbrukets Landsforening

Uttalelse

Skogforsk

Uttalelse

Skogfrøverket

Uttalelse

Skogoppsynet i Hedmark

Uttalelse

Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening (SSFF)

Uttalelse

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune

Uttalelse

Skogselskapet Bergen og Hordaland

Uttalelse

Skogstudenter, NLH

Uttalelse

Statens Forurensningstilsyn (SFT)

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Uttalelse

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Statskog SF

Uttalelse

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Uttalelse

Treforedlingsindustrien Bransjeforening

Treindustrien

Tømmermålernes Landsforbund v/ Arnfinn Stubrud

Universitet i Trondheim

Universitet og høgskolar

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Uttalelse

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Uttalelse

Økokrim