Høring - Forslag til ny lov om skogbruk

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova)

Ferdigbehandlet 22.03.2006 - Ny skogbrukslov - Rundskriv M-2/2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2004

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova)

 

 

Ferdigbehandlet 22.03.2006 -  Ny skogbrukslov - Rundskriv M-2/2006