Høring – forslag til ny rettsakt om Schengen evalueringsmekanisme

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslaget på høring. Forslaget er Schengen-relevant, slik at Norge vil delta i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2021

Vår ref.: 21/4268

Høring – forslag til ny rettsakt om Schengen evalueringsmekanisme

Europakommisjonen la frem forslag til ny rettsakt om Shengen evalueringsmekanisme 02.06.2021. Forslaget tar blant annet sikte på å effektivisere de evalueringene som foretas med sikte på å verifisere at medlemslandene i Schengen-samarbeidet ivaretar sine forpliktelser.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslaget på høring. Forslaget er Schengen-relevant, slik at Norge vil delta i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen.

Frist for å sende inn høringssvar er 31. august 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Dag Egil Adamsen
avdelingsdirektør

Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

Departementene

Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt ID-senter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Sivilombudsmannen
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Akademikerforbundet
Akademikerne
Barneombudet
Fagforbundet
Juristforbundet
JURK - Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk organisasjon for Asylsøkere - NOAS
Norsk tjenestemannslag
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Redd Barna
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - SEIF
Tekna
UNIO
YS