Høring - Forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i kommunen

M-6/2003 Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Fastsatt 8. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/1708

12.06.2003

Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i kommunen

Landbruksdepartementet sender med dette på høring forslag til 1) nye bestemmelser om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens Landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven og 2) ny forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

Ovennevnte forslag sendes på høring til kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning, KS, Bergvesenet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Skogeierforbundet, Statskog samt følgende departementer: AAD, KRD, FIN, NHD, JD og MD.

Landbruksdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. september 2003. Høringsuttalelsene sendes til Landbruksdepartementet, Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo eller pr. e-post til: asr.jur@ld.dep.no

1. Bakgrunn

Departementets forslag bygger på et utkast utarbeidet av en arbeidsgruppe for delprosjektet ”Desentralisering av juridiske virkemidler” som er en del av hovedprosjektet ”Kommunerettet satsing på landbruksområdet”. Prosjektet ble opprettet i forbindelse med gjennomføringen av St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå.

Endringene er forutsatt å skulle skje med virkning fra 1.januar 2004.

Departementet gjør innledningsvis oppmerksom på at forslag til ny konsesjonslov nylig er lagt fram for Stortinget, jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003) Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Det er usikkert når lovforslaget vil bli behandlet. Høringsforslagene bygger på gjeldende lov. De endelige bestemmelsene vil imidlertid bli justert i forhold til ny konsesjonslov dersom lovforslaget blir behandlet og vedtatt slik at loven kan tre i kraft fra kommende årsskifte.

2. Forslag til nye bestemmelser og forskrift

2.1 Bestemmelser om overføring av myndighet

Ved behandlingen av St.meld. nr. 31 (2000-2001) sluttet Stortinget seg til en kommunesatsing på miljøvern- og landbruksområdet, se Innst.S. nr. 268 (2001-2002).

I St.meld. nr. 19 (2001-2002) gir Regjeringen sin tilråding om oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. Kommunene har i dag både innstillende myndighet og vedtaks-kompetanse i henhold til jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven. Det legges til grunn at alle konsesjonssaker og delingssaker skal avgjøres av kommunene som førsteinstans f.o.m. 1. januar 2004. Videre er det forutsatt at avgjørelsesmyndigheten i saker etter skogbruksloven, med unntak av saker som gjelder vernskoggrenser, overføres til kommunen fra samme tidspunkt. Fylkeslandbruksstyret er forutsatt å være klageorgan for nevnte avgjørelser truffet av kommunene.

I tillegg til de saker som er nevnt i stortingsmeldingen, foreslår Landbruksdepartementet å overføre avgjørelsesmyndigheten til kommunene som førsteinstans etter flere andre bestemmelser i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven.

Avgjørelsesmyndigheten foreslås overført bl.a. i saker etter jordloven § 9 (omdisponering av dyrket og dyrkbar jord til andre formål enn jordbruksproduksjon). Bakgrunnen for dette er den sammenhengen det oftest er mellom en omdisponeringssak og en delingssak. Når det for eksempel søkes fradeling av dyrket eller dyrkbar jord til boligformål, vil dette også måtte behandles som en omdisponeringssak. Det vil ikke være noen heldig situasjon dersom kommunen kan avgjøre fradelingsspørsmålet, mens fylkeslandbruksstyret må avgjøre omdisponeringsspørsmålet for samme tomt. Det vises i denne forbindelse også til at dette vil gi et komplisert saksbehandlingssystem, noe som igjen er negativt for brukeren.

Ved å overføre avgjørelsesmyndigheten som førsteinstans i saker som gjelder omdisponering av dyrket og dyrkbar jord til kommunen, legger departementet ansvaret for en viktig nasjonal interesse til kommunen. Departementet vil vurdere om det kan etableres systemer, for eksempel i form av arealdifferensiering, som kommunen på frivillig basis kan bruke som støtte når det gjelder å ta avgjørelse i slike saker.

Departementet foreslår også at følgende saker avgjøres av kommunen som førsteinstans:

  1. saker om tiltak for dyrket jord etter jordloven § 8 tredje og fjerde ledd,
  2. saker om å kreve fjerning av anlegg eller byggverk etter jordloven § 9 femte ledd,
  3. saker om å gi pålegg om å søke konsesjon etter konsesjonsloven § 20 annet og tredje ledd og odelsloven § 29 annet ledd,
  4. saker om unntak fra hogstforbudet etter konsesjonsloven § 27 første ledd,
  5. saker om tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg etter konsesjonsloven § 23 annet og tredje ledd og odelsloven § 29 tredje ledd,
  6. saker om å sette frist for panthaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med konsesjonsloven § 3 annet ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelse til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon etter konsesjonsloven, jf konsesjonsloven § 25 og
  7. saker om forlenging av frist for videresalg etter konsesjonsloven § 6 første ledd nr. 5 tredje pkt.

Disse sakene har enten nær sammenheng med de sakstyper kommunen etter forutsetningen i St.meld. nr. 19 (2001-2002) skal overta, eller egner seg for avgjørelse i kommunen etter sin art. Landbruksdepartementet mener derfor at også myndigheten til å ta avgjørelse etter disse bestemmelsene bør legges til kommunene som førsteinstans.

Statens landbruksforvaltning har i dag avgjørelsesmyndighet i saker om tvangmulkt etter konsesjonsloven §§ 20 fjerde ledd og 23 første ledd og tvangsgebyr etter jordloven § 20. Landbruksdepartementet foreslår at vedtaksmyndigheten etter disse bestemmelsene legges til fylkesmannen.

Etter forslaget vil kommunens avgjørelser kunne påklages til fylkeslandbruksstyret eller fylkesmannen. Avgjørelser truffet av fylkeslandbruksstyret eller fylkesmannen som førsteinstans kan påklages til Statens landbruksforvaltning. Videre kan avgjørelser tatt av Statens landbruksforvaltning påklages til Landbruksdepartementet.

2.2 Forskrift om saksbehandling i kommunen

Det er foreslått enkelte nye bestemmelser i forskrift om saksbehandling mv. i kommunen. De nye bestemmelsene innebærer at kommunene ikke lenger plikter å benytte de datasystemer for saksbehandling og innhenting og levering av statistikk som Landbruksdepartementet stiller til rådighet. Når det gjelder innhenting og levering av statistikk, foreslås det en bestemmelse om at kommunene må anvende det elektroniske dataformatet som Landbruksdepartementet fastsetter.

Videre foreslås det en bestemmelse om at kommunene må stille til rådighet de saks-dokumenter Landbruksdepartementet ber om i forbindelse med evaluering av praksis. Slike evalueringer har departementet foretatt i flere sammenhenger, sist i forbindelse med at kom-munene i Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland som et prøveprosjekt fikk avgjørelses-myndighet som førsteinstans i konsesjons- og forkjøpssaker. Departementet finner det nødvendig å kunne fortsette å foreta tilsvarende evalueringer.

St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling – omhandler det statlige regelverket rettet mot kommunesektoren. Landbruksdepartementet uttaler her at det vil bli fremmet forslag om at lovreglene om kravet til jord- og skogbruksfaglig kompetanse oppheves samtidig som regler i forskrifter som stiller lignende krav oppheves. Kravet til jord- og skogbruksfaglig kompetanse er etter dette foreslått opphevet i forslaget til ny konsesjonslov, jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003). Lovforslaget er foreløpig ikke behandlet av Stortinget. Forslaget til endring av forskriftsbestemmelsen vedrørende kravet til jord- og skogbruksfaglig kompetanse fremmes uavhengig av resultatet av Stortingets behandling av lovforslaget.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser

Hovedtyngden av sakene på landbruksområdet gjelder omdisponering, deling og konsesjon. Tall fra perioden 1996-1999 viser at det totale antall delingssaker avgjort i perioden var om lag 22.000, hvorav om lag 9.500 ble avgjort av fylkeslandbruksstyrene. Det totale antall omdisponeringssaker avgjort i perioden var om lag 4.500, hvorav om lag 1.300 ble avgjort av fylkeslandbruksstyrene. Antallet konsesjonssaker avgjort i samme periode var om lag 5.000 pr. år, hvorav om lag 3.000 pr. år ble avgjort av fylkeslandbruksstyrene.

Som følge av at arealgrensen for hva som er et konsesjonspliktig kjøp av eiendom ble hevet i 2001, er antall konsesjonssaker i dag trolig noe lavere. Dersom forslaget til ny konsesjonslov, jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003), blir vedtatt av Stortinget, vil dette innebære en betydelig reduksjon i antall konsesjonssaker. Det er imidlertid vanskelig å gi sikre og fullstendige opplysninger om det totale antall saker som da blir unntatt fra konsesjonsbehandling.

Forslaget om overføring av oppgaver innebærer at de saker fylkeslandbruksstyret i dag avgjør som førsteinstans heretter vil bli avgjort av kommunen.

Kommunen har også i dag ansvar for å innhente nødvendige opplysninger og forberede saker etter de aktuelle bestemmelsene selv om den ikke har avgjørelsesmyndighet som førsteinstans. Dette innebærer at den overføring av myndighet til kommunen som foreslås ikke vil innebære betydelige administrative og økonomiske konsekvenser utover de ressurser som allerede benyttes.

Fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og Statens landbruksforvaltning vil tilsvarende få frigjort ressurser på grunn av oppgaveoverføringen.

Med hilsen

Oluf Aalde e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Grette
avdelingsdirektør

RAMMER

Høringsuttalelser ved: Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i kommunen

 

Alle høringsuttalelsene vil bli lagt ut i PDF-format

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Bergvesenet

Uttalelse

Departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyrene:

FLS i Aust-Agder

Uttalelse

FLS i Buskerud

Uttalelse

FLS i Finnmark

Uttalelse

FLS i Hedmark

Uttalelse

FLS i Møre og Romsdal

Uttalelse

FLS i Nordland

Uttalelse

FLS i Nord-Trøndelag

Uttalelse

FLS i Oppland

Uttalelse

FLS i Oslo og Akershus

Uttalelse

FLS i Sogn og Fjordane

Uttalelse

FLS i Sør-Trøndelag

Uttalelse

FLS i Telemark

Uttalelse

FLS i Troms

Uttalelse

FLS i Vest-Agder

Uttalelse

FLS i Vestfold

Uttalelse

FLS i Østfold

Uttalelse

Fylkesmennene:

FM i Aust-Agder

Uttalelse

FM i Buskerud

Uttalelse

FM i Finnmark

Uttalelse

FM i Hordaland

Uttalelse

FM i Nord-Trøndelag

Uttalelse

FM i Oslo og Akershus

Uttalelse

FM i Rogaland

Uttalelse

FM i Vest-Agder

Uttalelse

FM og FLS i Vestfold

Uttalelse

FM i Østfold

Uttalelse

Kommunene:

Andøy kommune

Uttalelse

Asker kommune

Uttalelse

Aure kommune

Uttalelse

Austrheim kommune

Uttalelse

Balsfjord kommune

Uttalelse

Bamble kommune

Uttalelse

Bergen kommune

Uttalelse

Bindal kommune

Uttalelse

Bodø kommune

Uttalelse

Brønnøy kommune

Uttalelse

Bærum kommune

Uttalelse
Uttalelse 2

Eidsberg kommune

Uttalelse

Eidsberg kommune

Uttalelse

Eidsvoll kommune

Uttalelse

Elverum kommune

Uttalelse

Enebakk kommune

Uttalelse

Engerdal kommune

Uttalelse

Finnøy kommune

Uttalelse

Fjaler kommune

Uttalelse
Uttalelse 2

Fjell kommune

Uttalelse

Fredrikstad kommune

Uttalelse

Frei kommune

Uttalelse

Gildeskål kommune

Uttalelse

Gjemnes kommune

Uttalelse

Gol kommune

Uttalelse

Gran kommune

Uttalelse

Grimstad kommune

Uttalelse

Grue kommune

Uttalelse

Hadsel kommune

Uttalelse

Halsa kommune

Uttalelse

Hareid kommune

Uttalelse

Hasvik kommune

Uttalelse

Hattfjelldal kommune

Uttalelse

Herøy kommune

Uttalelse

Hjartdal kommune

Uttalelse

Hol kommune

Uttalelse

Hole kommune

Uttalelse

Karasjok kommune

Uttalelse

Klæbu kommune

Uttalelse

Kragerø kommune

Uttalelse

Kviteseid kommune

Uttalelse

Larvik kommune

Uttalelse

Leirfjord kommune

Uttalelse

Lenvik kommune

Uttalelse

Lier kommune

Uttalelse

Lierne kommune

Uttalelse

Lillehammer kommune

Uttalelse

Lunner kommune

Uttalelse

Løten kommune

Uttalelse

Mandal kommune

Uttalelse

Marnadal kommune

Uttalelse

Meland kommune

Uttalelse

Meldal kommune

Uttalelse

Modum kommune

Uttalelse

Namdalseid kommune

Uttalelse

Namsos kommune

Uttalelse

Namsskogan kommune

Uttalelse

Nannestad kommune

Uttalelse

Nes kommune

Uttalelse

Nesset kommune

Uttalelse

Nissedal kommune

Uttalelse

Nord-Aurdal kommune

Uttalelse

Nore og Uvdal kommune

Uttalelse

Osen kommune

Uttalelse

Porsanger kommune

Uttalelse

Porsgrunn kommune

Uttalelse

Rakkestad kommune

Uttalelse

Re kommune

Uttalelse

Rendalen kommune

Uttalelse

Rennebu kommune

Uttalelse

Ringebu kommune

Uttalelse

Ringsaker kommune

Uttalelse

Røyrvik kommune

Uttalelse

Samnanger kommune

Uttalelse

Skien kommune

Uttalelse
Uttalelse

Snillfjord kommune

Uttalelse

Stavanger kommune

Uttalelse

Stor-Elvdal kommune

Uttalelse

Suldal kommune

Uttalelse

Sømna kommune

Uttalelse

Sør-Aurdal kommune

Uttalelse

Sør-Fron kommune

Uttalelse

Tingvoll kommune

Uttalelse

Trysil kommune

Uttalelse

Trøgstad kommune

Uttalelse

Tydal kommune

Uttalelse

Tysnes kommune

Uttalelse

Ulstein kommune

Uttalelse

Vegårdshei kommune

Uttalelse

Vennesla kommune

Uttalelse

Verdal kommune

Uttalelse

Vestre Toten kommune

Uttalelse
Uttalelse 2

Vindafjord kommune

Uttalelse

Vågå kommune

Uttalelse

Ørland kommune

Uttalelse

Ørsta kommune

Uttalelse

Øvre Eiker kommune

Uttalelse

Åfjord kommune

Uttalelse

Åmli kommune

Uttalelse

Åsnes kommune

Uttalelse

Kommunenes sentralforbund KS

Uttalelse

Na-Fo – K Nordland

Uttalelse

Na-Fo – Stat, Rogaland

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norsk Forstmannsforening

Uttalelse

Norsk Forstmannsforening-Nordland krets

Uttalelse

Skogeierforbundet

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Statskog

Uttalelse