Høring — forslag til satsingsplan for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600072-/SOR

11.07.06

Forslag til satsingsplan for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika

Vedlagt følger rapporten fra en arbeidsgruppe som har utredet mulige tiltak som kan øke samarbeidet med USA og Canada innenfor høyere utdanning. Gruppen ble nedsatt i begynnelsen av året for å utvikle forslag til virkemidler og framdrift, og Kunnskaps­departementet tar sikte på å legge fram en plan i løpet av høsten. UH-institusjonene og UH-sektoren generelt har vært representert i arbeidsgruppen. Rapporten sendes med dette ut på høring til berørte instanser. Som nevnt er departe­mentets endelige holdning under avklaring, og det vil være til stor nytte å få vurde­ringer, forslag og kommentarer fra et vidt meningsfelt. Dokumentet er også tilgjengelig i elektronisk format på http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/bn.html.

Av hensyn til videre behandling, spesielt presentasjon av mulige tiltak på aktuelle møter i USA og Canada i løpet av høsten, må høringsfristen settes til 25. august. Departementet beklager den korte fristen.

Med hilsen

Rolf Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Bodil Marie Olsen
fung. avdelingsdirektør

Rapport fra arbeidsgruppen for Nord-Amerika (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Akademikerne
ANSA
Forskerforbundet
Kgl. norsk ambassade, Ottawa
Kgl. norsk ambassade, Washington D.C
LO
Lånekassen
Nettverk for private høyskoler
NHO
NOKUT
Norges forskningsråd
SIU
Studentenes landsforbund
UNIO
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Utenriksdepartementet
YS