Høring — Forslag til tilpasninger av kapitaldekningsregler for forsikringsselskap i forhold til nytt kapitaldekningsregelverk for øvrige finansinstitusjoner

Høringsfrist: 19. desember 2006

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskaper i forsikringskonsern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 19. desember 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format

Resultat: Forskrift 22.12.2006 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4948 FM MW

7.11.2006

Høring – Forslag til tilpasninger av kapitaldekningsregler for forsikringsselskap i forhold til nytt kapitaldekningsregelverk for øvrige finansinstitusjoner

1. Høring

Finansdepartementet sender med dette på høring et utkast fra Kredittilsynet med tilpasninger av kapitaldekningsreglene for forsikringsselskap i forhold til nytt kapitaldekningsregelverk for øvrige finansinstitusjoner.

Kredittilsynet oversendte utkast til endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (endringsforskrift) og høringsnotat med vedlegg til Finansdepartementet 25. oktober 2006.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 19. desember 2006. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

2. Kort om forslaget fra Kredittilsynet

Utkastet er basert på Finansdepartementets vurdering av soliditetsregulering av forsikringsselskapene i Ot.prp. nr. 66 (2005-2005). Her fremgår det at kapitalkrav for forsikringsselskap inntil videre skal være underlagt gjeldende kapitaldekningsregelverk, men eventuelt med noen justeringer for å hindre reguleringsmessig arbitrasje. Forsikringsselskapene underlegges således ikke nytt kapitaldekningsregelverk i denne omgang, men skal følge dagens kapitaldekningsregelverk med eventuelle justeringer i en mellomliggende periode frem til Solvency II er gjennomført i norsk rett.

Kredittilsynet har foretatt en sammenligning av gjeldende regelverk - som fastsetter kvantitative minstekrav til ansvarlig kapital - og nytt kapitaldekningsregelverk, som er basert på de tre pilarer 11. Minstekrav til ansvarlig kapital (pilar I), 2. Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov (pilar II), 3. Markedsdisiplin (pilar III). Kredittilsynet foreslår at noen av risikovektene i standardmetoden i nytt kapitaldekningsregelverk også innføres for forsikringsselskapene i en mellomliggende periode. Dette både for å få en større likhet i bestemmelsene, og for å også gi forsikringsselskapene muligheten for økt differensiering av risiko.

Dette utkastet til endringsforskrift fra Kredittilsynet er basert på Kredittilsynets tidligere utkast til forskrift om nytt kapitaldekningsregelverk.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg

  • Liste over høringsinstanser
  • Høringsnotat fra Kredittilsynet med vedlegg
  • Utkast til endringsforskrift

Gjenpart: Kredittilsynet

Brev fra Kredittilsynet av 23. oktober 2006

Banklovkommisjonen
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening

Til toppen