Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2019/834 (EMIR-Refit) og forordning (EU) 2019/2099 (EMIR 2.2)

Finansdepartementet sender med dette på Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2019/834 (EMIR-Refit) og forordning (EU) 2019/2099 (EMIR 2.2)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2021

Vår ref.: 20/5593

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2019/834 (EMIR-Refit) ble vedtatt i EU 20. mai 2019. Forordningen endrer EMIR (forordning (EU) 658/2012). De viktigste endringene knytter seg til klassifisering av motparter, clearingplikt og rapportering av derivattransaksjoner. EMIR Refit ble inntatt i EØS-avtalen 5. februar 2021 ved EØS-komiteens beslutning nr. 50/2021. Norge deltok i beslutningen med forbehold om Stortingets samtykke.

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2019/2099 (EMIR 2.2) ble vedtatt i EU 23. oktober 2019. Forordningen endrer EMIR og ESMA-forordningen ((EU) 1095/2010) og har bl.a. som formål å styrke tilsynet med sentrale motparter. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finansdepartementet ba i brev 6. oktober 2020 Finanstilsynet om å utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til forordningene. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat 25. mars 2021 (vedlagt) at forordningene gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven § 17-1, samt en presiserende bestemmelse i ny § 17-8.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 10. august 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Marianne Irgens  e.f.

avdelingsdirektør

Marthe Marie Lowzow

seniorrådgiver