Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.06.2021

Vår ref.: 21/433

Forordning (EU) 2021/337 innfører tidsbegrensede regler om et EU-gjenopprettingsprospekt, utvidelse av enkelte unntak og lemping på enkelte forpliktelser i prospektforordningen samt enkelte andre mindre endringer. Forordningen er en del av en pakke av tiltak kalt "Capital Markets Recovery Package" som er vedtatt på bakgrunn av Covid-19-pandemien.  Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finansdepartementet ba i brev 25. mars 2021 Finanstilsynet om å utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til forordningen. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat 15. april 2021 (vedlagt) at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven § 7-1.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 10. juni 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                                                                                               Marianne Irgens

                                                                                                                                                               avdelingsdirektør