Prop. 235 LS (2020–2021)

Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

I proposisjonen bes det om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen, for så vidt den gjør endringer i prospektforordningen. Det foreslås å gjennomføre disse delene av forordningen ved henvisning i verdipapirhandelloven § 7-1. Forordningen om EU-gjenopprettingsprospekt er en del av EUs «Capital Markets Recovery Package», vedtatt på bakgrunn av covid-19-pandemien.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget