Høring - gjennomføring av rettsakter om grensekryssende distribusjon og markedsføring av fond

Finansdepartementet sender med dette på høring om gjennomføring av rettsakter om grensekryssende distribusjon og markedsføring av fond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2021

Vår ref.: 20/5564

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring av forordning (EU) 2019/1156 og direktiv (EU) 2019/1160 i norsk rett.

Rettsaktene har som formål å fjerne restriksjoner på grensekryssende salg og markedsføring av fondsandeler. De vil altså gjøre det enklere for forvaltere å markedsføre sine fond i andre EØS-stater. Samtidig vil rettsaktene sikre en harmonisert investorbeskyttelse. Rettsaktene medfører også enkelte samordninger av regler for UCITS-fond og alternative investeringsfond.

Forordningen er foreslått gjennomført ved henvisning. Direktivet forutsetter lovendringer i verdipapirfondloven og AIF-loven. Utkast til dette er inntatt i høringsnotatet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsforslaget innen 15. september 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om, og eventuelt sørge for, at høringsbrevet og tilhørende dokumenter forelegges for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner med videre.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

Marianne Irgens               

avdelingsdirektør