Høring - Gjennomføring av WTOs legemiddelvedtak

WTOs legemiddelvedtak gjør visse unntak fra eksportbegrens­ningen på legemidler, for å sikre utviklingsland tilgang til viktige medisiner. Et forslag om å endre den norske patentforskriften i samsvar med WTOs vedtak, sendes på høring.(19.01)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2004

Vår ref.: 200400448 EO ESi/bj

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400448 EO ESi/bj

16.01.2004

Høring – Gjennomføring av WTOs legemiddelvedtak

Vedlagt følger et høringsnotat med forslag til gjennomføring av WTOs legemiddelvedtak i patentforskriften 20. desember 1996 nr. 1162 .

TRIPS-avtalen, som er en del av WTO-avtalen, fastsetter at tvangslisenser, dvs. tillatelser fra offentlig myndighet til å utnytte en patentert oppfinnelse uten samtykke fra patent­haveren, hovedsakelig skal gis med sikte på forsyning av hjemmemarkedet. WTOs legemiddelvedtak 30. august 2003 gjør visse unntak fra denne eksportbegrens­ningen når det gjelder legemidler. Vedtaket gjør det mulig for stater som mangler produksjons­kapasitet å importere farmasøytiske produkter på grunnlag av tvangslisens. Hovedfor­målet er å sikre utviklingsland tilgang til viktige medisiner.

I høringsnotatet foreslås patentforskriften endret slik at bedrifter i Norge kan få tvangs­lisens til å produsere patentbeskyttede legemidler med sikte på eksport i samsvar med WTOs legemiddelvedtak. Høringsfristen er 16. april 2004. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Boks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes elektronisk til jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for instanser som ikke er oppført på adressatlisten, men som bør gis anledning til å uttale seg. Høringsbrevet og notatet er lagt ut elektronisk på internett på Justisdepartementets sider på ODIN under nettadressen http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html.

Med hilsen

Knut Helge Reinskou e.f.
avdelingsdirektør

Eyvin Sivertsen
lovrådgiver

Affitech

Alpharma AS

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Axis Biochemicals AS

Axis-Shield AS

Bergen Medikal AS

Biokjemi Norge

Biosence Laboratories AS

BioSoft AS

Bioteknologinemnda

Bioteknologisenteret

Den norske Advokatforening

Den norske Lægeforening

Det Norske Radiumhospitalet

Dynal Biotech ASA

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsparken i Ås

Forskningsparken på Gaustad

Forum for Utvikling og Miljø

Haukeland universitetssykehus

Helsedepartementet

Human-Etisk Forbund

Høyesterett

Institutt for biokjemi

Institutt for bioteknologi

Intervet-Norbio (Bergen)

Konkurransetilsynet

Kultur- og kirkedepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustriforeningen

Natumin Pharma ASA

Natural

NORAD

Norges Eksportråd

Norges Farmaceutiske forening

Norges Forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Bedriftsforbund

Norsk folkehjelp

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører

Norsk Hydro ASA

Norsk Oppfinnerforening

Norske Patentingeniørers Forening

Nutri Pharma

Nycomed Amersham

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo tingrett

Patentstyret

Regjeringsadvokaten

Regnskogsfondet

Rikshospitalet

Sametinget

Senter for utvikling og miljø

Statens helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens legemiddelverk

Statens veiledningskontor for oppfinnere

Stiftelsen Genesis

Ullevål universitetssykehus

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Verdens Naturfond/WWF Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten