Høring - Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg for å utrede problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget ble særlig bedt om å se på godkjenning av utenlandsk utdanning og vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2007

Resultat:
  • Høringsfrist: 30.04.07
 

Høringsbrev (i pdf-format, 69 KB)
Høringsnotat (i pdf-format, 839 KB)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Deler av denne saken er fulgt opp i Ot.prp. nr. 83 (2007–2008) om lov om endring i universitets- og høyskoleloven, som regjeringen la frem 26. september 2008. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.

 

Akademikerne
ANSA
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Departementene
Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisajonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Høyskolene (statlige og private)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landsorganisasjonen (LO)
Nettverk for private høyskoler (NPH)
NOKUT
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norsk studentunion (NSU)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Studentenes Landsforbund (StL)
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Yrkesoganisasjonenes sentralforbund (YS)

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende.


Akademikerne (08.05.07)
ANSA (02.05.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (03.05.07)
Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV (27.04.07)
Arbeidsgiverforeningen NAVO (03.05.07)
Barne- og likestillingsdepartementet - Ingen merknader (02.05.07)
Farmasøytisk institutt UiO (02.05.07)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet - Ingen merknader (27.04.07)
Forskerforbundet (27.04.07)
Helse- og omsorgsdepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
Høgskolen i Agder (02.05.07)
Høgskolen i Akershus (03.05.07)
Høgskolen i Bergen (27.04.07)
Høgskolen i Bodø (02.05.07)
Høgskolen i Hedmark (02.05.07)
Høgskolen i Oslo (24.05.07)
Høgskolen i Telemark (11.05.07)
Høgskolen i Tromsø (02.05.07)
Høgskolen i Ålesund (02.05.07)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (27.04.07)
Justis- og politidepartementet (27.04.07)
Kommunal- og regionaldepartementet (02.05.07)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (02.04.07)
Kultur- og kirkedepartementet - Ingen merkander (20.03.07)
Landbruks- og matdepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
Landsorganisasjonen i Norge (08.05.07)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (02.05.07)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (10.05.07)
NHO Næringslivets Hovedorganisasjon (03.05.07)
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (27.04.07)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (11.05.07)
Nærings- og handelsdepartementet (03.05.07)
Olje- og energidepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
Oslo kommune (27.04.07)
Samisk høgskole (02.05.07)
Samordna opptak (02.05.07)
Samferdselsdepartementet - Ingen merknader (09.05.07)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (08.05.07)
Statistisk sentralbyrå SSB (02.05.07)
Studentenes Landsforbund (27.04.07)
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening (02.05.07)
UNIO (27.04.07)
Universitetet i Oslo (27.04.07)
Universitetet i Tromsø (03.05.07)
Universitets- og høgskolerådet (02.05.07)
Utenriksdepartementet - Ingen merknader (08.05.07)
Utlendingsdirektoratet (27.04.07)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (02.05.07)

Til toppen