Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge Behov modeller og muligheter

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2020

Vår ref.: 19/4959

Høring Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter

Et utvalg ledet av professor Hilde Grimstad leverte sin utredning, Studieplasser i medisin i Norge – Behov, modeller og muligheter, til forsknings- og høyere utdanningsministeren 25. september 2019.

Utredningen berører viktige spørsmål knyttet til dimensjonering av medisinutdanning i Norge. Utvalgets anbefalinger berører mange aktører både i universitets- og høyskolesektoren og i helse- og omsorgssektoren. Forsknings- og høyere utdanningsministeren ønsker derfor innspill fra universitets- og høyskolesektoren, helse- og omsorgstjenestene og brukerorganisasjonene. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Utvalgets utredning ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/studieplasser-i-medisin-i-norge/id2670032/.

Utvalget fremmer en rekke anbefalinger. Vi ber om at høringsinstansene besvarer spørsmålene i høringsnotatet, og gir sin vurdering av de konkrete anbefalingene, samt de potensielle effektene av disse. Andre innspill kan skrives i avslutningen av høringssvaret.

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser etter nummereringen av spørsmål i høringsnotatet, selv om utredningen bør leses i sin helhet som grunnlag for høringssvar.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse.

Høringsfrist er 15. februar 2020.

Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2673050.

Alternativt kan svar sendes Kunnskapsdepartementet på e-post, postmottak@kd.dep.no.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen


Anne Line Wold (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                              Berit Johnsen
                                                                                           avdelingsdirektør

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Statens helsetilsyn
 • Sametinget
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • KS
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Unge funksjonshemmede
 • Norsk studentorganisasjon
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Optikerforbund
 • Norges Tannteknikerforbund
 • Audiografforbundet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Ortopedisk Forening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • SINTEF Helse
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Unge funksjonshemmede
 • Rådet for psykisk helse
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Norsk medisinstudentforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk pasientforening