Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Håndheving av fritt varebytte i EØS

Frist: 01.09.2004

Justisdepartementet sender nå på høring utkast til lov om håndheving av det frie varebytte innen EØS. Dette skal bl.a. sikre at det ikke oppstår alvorlige faktiske hindringer for det frie varebyttet, f.eks. private blokader og ødeleggelser (21.07).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

  • Høringsfrist: 01.09.04
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405975 EO ESI/FBF/an

19.07.2004

Høring – Utkast til lov om håndheving av det frie varebytte innen EØS

EØS-komiteen besluttet 8. juni 2004 at rådsforordning (EF) nr. 2679/98 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene (håndhevingsforordningen) skal innlemmes i EØS-avtalen. Ettersom forordningen gjør det nødvendig med lovendringer, tok Norge forbehold om Stortingets samtykke, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Håndhevingsforordningen skal sikre at det ikke oppstår alvorlige faktiske hindringer for det frie varebyttet, f.eks. private blokader og ødeleggelser. Forordningen pålegger statene å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne slike hindringer, typisk ved at politiet griper inn. Forordningen inneholder også regler om informasjonsutveksling.

Vedlagt følger et høringsnotat om gjennomføring av håndhevingsforordningen i norsk rett. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Boks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes elektronisk til jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no. Høringsfristen er 1. september 2004.

Vi gjør oppmerksom på at saken behandles videre av rådgiver Fredrik Bøckman Finstad. Hans telefonnummer er 22 24 54 56.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Eyvin Sivertsen
lovrådgiver

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Fiskeridirektoratet
Norges eksportråd (Innovasjon Norge)
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Domstoladministrasjonen

Den Norske Advokatforening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norske fiskeoppdretteres forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Til toppen