Høring – høringsnotat om forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor)

Høring med forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker med et enkelt og oversiktlig bevisbilde hvor det foreligger unndragelsesfare.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2015

Vår ref.: 15/2883

Vedlagt følger et høringsnotat om forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker med et enkelt og oversiktlig bevisbilde hvor det foreligger unndragelsesfare.

Høringsfristen er 22. mai 2015. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. 

Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på regjeringen.no/id2404815.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet fortrinnsvis per e-post til: postmottak@jd.dep.no

Med vennlig hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Trude Sørby Einersen
seniorrådgiver

 • Advokatbevillingsnemnden
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Amnesty
 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Antirasistisk senter
 • Datatilsynet
 • Disiplinærnemnden for advokater
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Departementene
 • Domstoladministrasjonen
 • Forbrukerrådet
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Grenseland - forum for asylsøkere og flyktninger
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Høyesterett
 • Helsingforskomitéen
 • Human Rights Service (HRS)
 • Institutt for menneskerettigheter
 • Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • JURK
 • Juss-buss
 • Jussformidlingen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KRIPOS
 • KIM - kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lagmannsrettene
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner
 • Norges Lensmanns- og politilederlag
 • Norges Juristforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • Norsk tolkeforening
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norad
 • Norsk folkehjelp
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Politidirektoratet
 • Politidistriktene
 • Politiets Utlendingsenhet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Statsadvokatene
 • Statens Sivilrettsforvaltning
 • Statsautoriserte Translatørers Forening
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • SOS rasisme
 • Stine Sofie Stiftelsen
 • Tingrettene
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)