Høring — Informasjon om forslag til direktiv om betalingstjenester

Høringsfrist: 10. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/139 FM AlB

13.01.2006

Høring – Informasjon om forslag til direktiv om betalingstjenester

EU-kommisjonen fremmet 1. desember 2005 forslag til direktiv om betalingstjenester - COM(2005) 603 final. Direktivet må regnes som EØS-relevant. Direktivutkastet i engelsk versjon følger vedlagt.

Finansdepartementet forela ved brev 20. desember 2004 et tidligere utkast til direktivforslaget for berørte departementer, samt for Kredittilsynet og Norges Bank. Finansdepartementet oversendte kommentarer til utkastet til direktivforslaget til EU-kommisjonen 19. januar 2005.

Finansdepartementet finner det hensiktsmessig å informere om direktivforslaget og å sende dette på høring, jf. utredningsinstruksen punkt 5.3. Eventuelle merknader til forslaget kan sendes til Finansdepartementet, gjerne per e-post til alexander.behringer@finans.dep.no, innen 10. mars 2006.

Forslaget til direktiv vil nå bli behandlet av EU’s råd og EU-parlamentet. Dersom et direktiv blir vedtatt, vil dette sannsynligvis bli tatt inn i EØS-avtalen.

Mer informasjon om direktivarbeidet kan finne på Kommisjonens nettsted: http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Alexander Behringer
rådgiver

Alle departementene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Tillitsmann ASA
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM