Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Karriereveiledningsutvalget leverte innstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren den 25. april 2016. Gjennom arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) er arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner gitt mulighet til å komme med en samlet uttalelse til karriereveiledningsutvalgets sluttrapport, og denne sendes med høringen. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2016

Vår ref.: 16/4797

Høringsbrev NOU 2016: 7 - Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport


Kunnskapsdepartementet sender med dette Karriereveiledingsutvalgets sluttrapport NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn på høring.

Karriereveiledningsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. mars 2015 for å utrede et helhetlig system for karriereveiledning. Utvalget leverte delrapporten Karriereveiledning i en digital verden 15. oktober 2015.

Hovedinnstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn ble levert til kunnskapsministeren 25. april 2016 og er tilgjengelig på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

Kunnskapsdepartementet ønsker at høringsuttalelsene organiseres i tråd med utvalgets tiltaksliste i kapittel 15. Høringsinstansene bes særskilt om å komme med innspill på organiseringen av et fremtidig helhetlig karriereveiledningstilbud.         

Arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner er gjennom arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) gitt mulighet til å komme med en samlet uttalelse til karriereveiledningsutvalgets sluttrapport som skal sendes med høringen. Deres innspill er oversendt 08.06.16 fra Vox, som har bistått organisasjonene i arbeidet, jf. vedlegg. Det er også anledning for høringsinstansene til å kommentere uttalelsen fra organisasjonene. Hver enkelt hovedorganisasjon oppfordres til også å gi en høringsuttalelse i høringsrunden, på linje med andre organisasjoner i arbeidslivet og andre interesserte.

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringsbrevet til underliggende etater og virksomheter. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse.

Høringsfrist er 7. november 2016. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2501505. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.


Med hilsen

Tone H. Sollien (e.f.)
Avdelingsdirektør

                                                                       Gjermund Forfang Rongved
                                                                       Seniorrådgiver

 

                                                                                       

                                                                                          
                                                                                         

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

                                                                                         

 

                                                                       

Abelia
Akademikerforbundet
Akademisk Studieforbund
AOF Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Association of Norwegian Students Abroad
Barrat Due musikkinstitutt
Bibliotekarforbundet
Bårdar Akademiet AS
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Designinstituttet
Det norske Diakonforbund
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Direktoratet for forvaltning og IKT
Econa
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fellesorganisasjonen
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Frelsesarmeens offisersskole AS
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Hald Internasjonale Senter
Hovedorganisasjonen Virke
Idrettens Studieforbund
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kristelig studieforbund
Kristne Friskolers Forbund
KS - kommunesektorens organisasjon
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landsorganisasjonen i Norge
Lærernes Yrkesforbund
Menighetsbibelskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkens Studieforbund
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Naturviterne
NKI Nettstudier AS
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Byggskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norsk utenrikspolitisk institutt
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo International Bible College
Oslo kommune
Parat
Partnerskapskoordinatorene
Presteforeningen
Rådgiverforum Norge
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieforbund
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Senter for Seniorpolitikk
Senterpartiets Studieforbund
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
STAFO
Statens lånekasse for utdanning
Steinerskoleforbundet
Studentsamskipnadene
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet Funkis
Studieforbundet Kor
Studieforbundet kultur og tradisjon
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Studieforbundet Solidaritet
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tomb Fagskole
Unio
Universiteter og høyskoler (offentlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Venstres Opplysnings- og Studieforbund
Voksenopplæringsforbundet
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ålesund kunstfagskole