Høring - Kommisjonens forslag til revisjon av energiskattedirektivet

Finansdepartementet sender på høring Kommisjonens forslag til revisjon av energiskattedirektivet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.10.2021

Vår ref.: 21/4368

Europakommisjonen la 14. juli 2021 frem et forslag til revidert energiskattedirektiv (direktiv 2003/96/EC). Forslaget er en del av en større regelverkspakke (Fit for 55) som skal bidra til at EU oppfyller klimamålet om 55 pst. utslippskutt innen 2030. Forslaget sendes med dette på høring. Øvrige deler av pakken er sendt på høring av ansvarlige departementer.

EØS-avtalen omfatter ikke regler på skatte- og avgiftsområdet. Direktivet er likevel relevant for Norge fordi det i ESAs miljøstøtteretningslinjer vises til direktivet. Oppfyllelse av direktivets bestemmelse kan dermed danne grunnlag for at ellers ulovlig statsstøtte blir ansett som forenlig støtte.

Dagens energiskattedirektiv har som hovedformål å sikre et velfungerende indre marked, blant annet ved å fastsette felles minste avgiftssatser på ulike produkter. Formålet med revisjonen er å oppdatere direktivet slik at det reflekterer EUs klima- og energipolitikk, inkludert EUs forpliktelse om 55 pst. utslippskutt. Det foreslås derfor  endringer blant annet i satser og satsstruktur, samt oppheving av fritak og reduserte satser.

Forslaget finnes her: revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf (europa.eu).

Vi ber om eventuelle innspill til Europakommisjonens forslag innen 19. oktober 2021.

For å avgi høringsuttalelse, vennligst bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på www.regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen
Frédéric Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                        Grethe H. Dahl
                                                                                         lovrådgiver

Departementene
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Landbruksdirektoratet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Sametinget
Enova SF
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Statkraft
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avfall Norge
SMB Norge
Bjerknessenteret for klimaforskning
Byggenæringens landsforening
CICERO Senter for klimaforskning
Drivkraft Norge
Energi Norge
Europabevegelsen
Fellesforbundet
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Klagenemnda for miljøinformasjon
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Samfunnsbedriftene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Miljøagentene
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Nei til EU
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Nord universitet
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk industri
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk skogbruksforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OsloMet - storbyuniversitetet
Regelrådet
Regnskogfondet
Røde Kors
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
SINTEF
Skattedirektoratet
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Tolldirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
WWF-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation