Høring - Lov om overtakelse av formuesposisjoner ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Ot.prp. nr. 90 (2002-2003) Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen 15. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2003

  • Høringsfrist: 11. april 2003
  •  Ot.prp. nr. 90 (2002-2003) Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen 15. mai 2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/00387/658 MH/RIG

28.02.2003

Høring - Lov om overtakelse av formuesposisjoner ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Landbruksdepartementet viser til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2002-2003) hvor Stortinget ble forelagt prinsippene for den framtidige organiseringen av matforvaltningen. I den sammenheng ble også hovedprinsippene for gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret mellom staten og kommunene i tilknytning til reformen lagt fram, jf. forutgående høring med grunnlag i notat fra Landbruksdepartementet datert 21. august 2002. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av proposisjonen til de framlagte prinsippene.

Det ble i St.prp. nr 1 Tillegg nr. 8 (2002-2003) lagt til grunn at eierskapsovertakelsen skulle hjemles i lov. På dette grunnlag har Landbruksdepartementet utarbeidet et høringsnotat med forslag til lov om overtakelse av formuesposisjoner ved endret ansvarsfordeling i mat­forvalt­ningen. Lovforslaget skal gi det rettslige grunnlaget for å gjennomføre det økonomiske opp­gjøret mellom kommunene og staten i tråd med de prinsipper som Stortinget har lagt til grunn. Høringsnotatet følger vedlagt.

Departementene vil med basis i høringsnotatet og de høringsuttalelser som kommer fram i gjennom denne høringsrunden, legge fram saken for Stortinget i løpet av våren 2003 med sikte på at det økonomiske oppgjøret kan gjennomføres i løpet av 2. halvår 2003.

Departementet ber om eventuelle kommentarer og merknader til dette høringsnotatet innen 11. april 2003. Hvis mulig ber vi også om å få tilsendt høringsuttalelsene elektronisk til rolf-ivar.gran@ld.dep.no.

Høringsnotatet er tilgjengelig via Landbruksdepartementets hjemmeside. Flere eksemplar av høringsnotatet kan dessuten fås ved henvendelse til Landbruksdepartementet, Avdeling for matproduksjon og helse.

Med hilsen

Per Harald Grue e.f.
departementsråd

Gudbrand Bakken
ekspedisjonssjef

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Departementene :

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Forsvarsdepartementet

Uttalelse

Helsedepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Fylkesmannsembetene:

FM i Aust-Agder

Uttalelse

FM i Finnmark

Uttalelse

FM i Vestfold

Uttalelse

Kommunene:

Bergen kommune

Uttalelse

Drammen kommune

Uttalelse

Fredrikstad kommune

Uttalelse

Halden kommune

Uttalelse

Kongsberg kommune

Uttalelse

Lyngen kommune

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Salangen kommune

Uttalelse

Sarpsborg kommune

Uttalelse

Stryn kommune

Uttalelse

Øvre Eiker kommune

Uttalelse

Ålesund kommune

Uttalelse

Longyearbyen lokalstyre

Uttalelse

Kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsyn:

Næringsmiddeltilsynet i Asker og Bærum

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker


Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland

Uttalelse

Midtre Namdal Regionråd

Uttalelse

VIN – Vestfold interkommunale næringsmiddeltilsyn

Uttalelse

LO

Uttalelse

KNT-forum

Uttalelse

Statens næringsmiddeltilsyn

Uttalelse

Mattilsynet - interimorganisasjonen

Uttalelse

Til toppen