Høring - NOU 2002: 17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel - delutredning nr. 2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2002

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/222-741.4

16.09.2002

NOU 2002: 17 helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel delutredning nr. 2

Den 20. juli 2001 oppnevnte departementet et utvalg som - bl.a. på grunnlag av konklusjoner fra NOU 2001: 21 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkelDelutredning nr. 1 - skulle foreslå konkrete og realistiske flysikkerhetsmål for helikoptervirksomheten. Videre skulle utvalget vurdere om dagens flysikkerhetsnivå var akseptabelt i forhold til nevnte mål, samt vurdere behovet for konkrete tiltak for å fremme flysikkerheten knyttet til denne virksomheten.

NOU 2002: 17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel Delutredning nr. 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak ble overlevert departementet 9. ds.

Utvalget har formulert en hovedmålsetting for helikoptersikkerheten på norsk sokkel som uttrykkes ved at den totale sannsynligheten for å omkomme ved helikoptertransport skal minst halveres i neste tiårs periode, sammenlignet med perioden 1990 - 2000. Det foreslås flere konkrete tiltak som må gjennomføres for å oppnå målsettingen om halvert risiko i løpet av neste 10 års periode. Utvalget tilrår bl.a. at det etableres et samarbeidsforum - under ledelse av Luftfartstilsynet - som kan fungere som pådriver for å få implementert risikoreduserende tiltak som er foreslått rapporten. Utvalgets tilrådninger - som er enstemmige - er inntatt på s. 65 flg. i rapporten.

Et eksemplar av NOU 2002: 17 vedlegges. Likeledes vedlegges departementets pressemelding av samme dato.

Departementet ber om merknader til utvalgets tilrådinger innen 15. desember 2002.

Med hilsen

Torbjørn Lothe e.f.

S. Moe

NOU 2002: 17 Helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel – delutredning nr. 2

NOU 2002: 17NOU 2002: 17 helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel – delutredning nr. 2

NOU 2002: 17 helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel delutredning nr. 2

Statsministerens kontor
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Sosial- og helsedepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet
Luftforsvaret
Konkurransetilsynet
Luftfartsverket
Luftfartstilsynet
Oljedirektoratet
Det norske meteorologiske institutt
Sjøfartsdirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statskonsult

Norsk Flygelederforening
Norges Flygerforbund
Norske Helikopteransattes Forbund
Norsk Olje- og petrokjemisk fagforbund
Norsk Flyteknikerorganisasjon
Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Flyselskapenes Landsforening
Oljeindustriens Landsforening

SINTEF Teknologiledelse
Kongsberg Defence & Aerospace AS
Veritas

Yrkesorganisasjonens sentralforbund (YS)
Landsorganisasjonen (LO)
Akademikerne
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

CHC Helikopter Service AS
Norsk Helikopter AS
NorCopter AS
Airlift AS

Amerada Hess Norge A/S
BP Amoco Norge AS
Statoil ASA
Esso Exploration and Production Norway A/S
Mobil Development Norway A/S
Norsk Agip A/S
Norsk Chevron AS
Norsk Hydro Produksjon a.s.
Norsk Conoco A/S
A/S Norske Shell
Phillips Petroleum Co.
RWE-DEA Norge AS
TotalFinaElf Exploration Norge AS
TotalNorge AS
Petoro AS