Høring - NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

Høringsfrist 01.12.03 og 01.09.03

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

( Se også linkintRammerjuliHøringsbrev 07.07.03 - særskilt om klage, innsigelsesadgang og konsekvensutredning)

linkintRammer2ram2Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/443 P/HJN

20.05.03

Høring – NOU 2003:14 (Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven)

Planlovutvalget overleverte 13. mai 2003 sin annen delutredning med forslag til revisjon av planbestemmelsene i plan- og bygningsloven. Forslaget omfatter også endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger som bl.a. skal ivareta EU-direktivet om miljøutredning av visse planer og programmer.

Utredningen er trykt som NOU 2003:14 og følger vedlagt (den vil også finnes i elektronsk utgave på www.planlegging.no). Departementet har ikke tatt stiling til forslagene, men ønsker en bred tilbakemelding fra brukere av loven. I den grad det er mulig ber vi om høringsuttalelsene både per post og elektronisk.

Frist for uttalelser er 1. desember 2003.

Planlovutvalget ble opprettet ved kgl.res. 23. oktober 1998 og har vært sammensatt av representanter fra ulike interesseorganisasjoner og ekspertmiljøer. Utvalget har vært ledet av professor dr. juris Hans Christian Bugge. Utvalgets mandat har vært å vurdere om planleggingsbestemmelsene i plan- og bygningsloven og tilgrensende mandat lover bør endres, slik at det blir lettere å ivareta dagens og morgendagens viktige samfunnsinteresser gjennom planleggingen. Utvalget la fram sin første delutredning (NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan og bygningsloven) den 31. januar 2001. Foreliggende utredning bygger på en bred offentlig høring av den første delutredningen.

En oversikt over utvalgets forslag til nye planbestemmelser og begrunnelsen for dem, framgår av kapittel 9 i utredningen. Her framgår også dissensene til enkelte av lovendringene.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på forslaget til endringer av bestemmelsene om konsekvensutredninger. Stortinget ga den 3. mars i år samtykke til at EU-direktivet om vurdering av visse planer og bestemmelser skal innlemmes i norsk lovgivning. Planlovutvalgets forslag er ment å dekke EU-direktivets krav til bestemmelser. Fristen for å innarbeide de nødvendige bestemmelse i norsk rett er 27. juni 2004.

Departementet vil legge vekt på endringer i loven som kan forenkle og effektivisere planbehandlingen, og vil i den forbindelse spesielt ha tilbakemelding på utvalgets forslag til reduserte muligheter for gjentatt innsigelse og klage i plansaker.

Utredningen sendes til de samme instanser som fikk planlovutvalgets første delutredning (NOU 2001:7) til høring. Det vil i høringsperioden bli foretatt valg til nye kommunestyrer og fylkesting. Det vil være opp til høringsinstansene selv å avgjøre når i høringsperioden de vil gi uttalelse.

Liste over adressatene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene etter behov forelegger utreningen for underliggende etater.

Høringsuttalelsene sendes til Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. E-postadressen er: linkmailtopostmottak@md.dep.nopostmottak@md.dep.no.

Kontaktpersoner i departementet:
Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann, telefon 22.24.59.10,
e-post: linkmailtohans.jacob.neumann@md.dep.nohans.jacob.neumann@md.dep.no

Rådgiver Asle Moltumyr, telefon: 22.24.59.32,
e-post: linkmailtoasle.moltumyr@md.dep.noasle.moltumyr@md.dep.no

Med hilsen

Harald Rensvik e.f.
departementsråd

Tom Hoel
ekspedisjonssjef

Høringsbrev 07.07.03

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/443 P/KIR

07.07.03

Høring – NOU 2003:14 (Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven) – særskilt om klage, innsigelsesadgang og konsekvensutredning

Det vises til departementets høringsbrev datert 20. mai 2003 der høringsinstansene inviteres til å gi uttalelse til Planlovutvalgets forslag til revisjon av planbestemmelsene i plan- og bygningsloven med høringsfrist 1. desember 2003.

Miljøverndepartementet tar allerede inneværende år sikte på å utarbeide utkast til Ot.prp. om de av Planlovutvalgets forslag i NOU 2003:14 som gjelder:

  1. § 1-14 Innsigelse og mekling, sjette ledd som lyder: "Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold som tidligere har vært gjenstand for innsigelse og avgjort etter reglene her".
  2. § 1-15 Forholdet til forvaltningsloven og klage, 2. ledd andre punktum som lyder: "Det kan likevel ikke klages på forhold som er avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse".
  3. § 1-8 Planbeskrivelse og planprogram, hele paragrafen.
  4. § 1-9 Konsekvensutredning av planer med vesentlige virkninger, hele paragrafen
  5. Kap. 17 Konsekvensutredninger for sektorplaner samt tiltak etter andre lover, § 17-1 til og med § 17-5 i sin helhet.

Det er derfor behov for raskere høring av disse forslagene.

Frist for uttalelser for disse forslag er 1. september 2003.

Forslagene nr. 1 og 2 tas nå opp som et ledd i arbeidet med å effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen, og med sikte på at de kan gjennomføres raskt som et element i de forenklinger som nå settes i verk i plan- og bygningsloven, jfr. rundskriv T-2/03 og H 13/03.

Forslagene 3-5 tas opp for å kunne få behandlet og vedtatt nødvendige endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger innen 27. juni 2004. Dette er fristen for å innlemme EU-direktiv om vurdering av visse planer og bestemmelser i norsk lovgivning.

Listen over adressater er den samme som i utsendelsen 20. mai 2003. Vi legger til grunn at adressatene etter behov innhenter uttalelser fra underliggende etater.

Høringsuttalelsene sendes til Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.
e-postadressen er: linkurlmailto:Postmottak@md.dep.no_blankPostmottak@md.dep.no.

Kontaktpersoner i departementet:
Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann, telefon 22.24.59.10
e-post: linkmailtohans.jacob.neumann@md.dep.nohans.jacob.neumann@md.dep.no

Seniorrådgiver Karl Inge Rommen, telefon 22.24.59.03 (forslag nr. 1 og 2)
e-post: linkmailtokarl.inge.rommen@md.dep.nokarl.inge.rommen@md.dep.no

Rådgiver Stig Roar Husby, telefon 22.24.59.59 (forslag nr. 3-5)
e-post: linkurlstig.roar.husby@md.dep.no_blankstig.roar.husby@md.dep.no

Med hilsen

Tom Hoel e.f.
ekspedisjonssjef

Karl Inge Rommen
seniorrådgiver

Agderforskning
Aksjon nærmiljø og trafikk
Arkitektenes fagforbund
Asplan Viak
Barneombudet
Bellona
Bergindustriens fellessekretariat
Bygg- og tømrermesternes forening
Byggeindustriens landsforening
Byggenæringens fellesråd
Byggenæringens Landsforening
Byggherreforeningen
Den Norske Advokatforening
Den Norske Turistforening
Departementene
Det kgl. selskap for Norges vel
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for sivilt beredskap
Energibedriftenes landsforening
Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
Energiverkenes landsforening
Fellesforbundet
Fiskeridirektoratet
Folkeuniversitetet
Forbrukerrådet
Forsvarets bygningstjeneste
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging, Kommunenes Sentralforbund
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Fylkeskommunene
Fylkeskommunene, Kulturminneetatene
Fylkesmenn
Fylkesordførere
Fylkesrådmenn
GRID Arendal
Handelen og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Husbanken
Huseiernes landsforbund
Høgskoler(Omfatter alle høgskoler i Norge)
Inst. og universiteter under UH-avd.
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund
Kommuner
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Lansdrådet for norske ungdomsorganisasjoner
Luftfartsverket
Maskinentrepenørenes forbund
Miljøvernorganisasjoner
Møreforskning
Nasjonalbiblioteksavd. i rana
Nordlandsforskning
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges byggforskningsinstitutt
Norges Byggmesterforbund
Norges Byggstandardiseringsråd
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd(protokoll)
Norges Geologiske undersøkelser (NGU)
Norges Golfforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges ingeniørorganisasjon NITO
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Jordskiftekandidaters forening
Norges Karttekniske forbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Praktiserende arkitekter
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Norges Velforbund
Norsk Byggtjeneste
Norsk fjernvarmeforening
Norsk Hydro
Norsk institutt for by- og regionforskning(NIBR)
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skogforskning (NISK)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk kommuneforbund
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sentrumsforening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggerlags Landsforbund (NBBL)
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers forening
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
NTNU, institutt for by- og regionplanlegging
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslofjorden friluftsråd
Prosessindustriens landsforbund
Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
Registrerte politiske partier
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Riksantikvaren
Rogalandsforskning
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA
Samenes landsforbund
Sametinget
Samisk folkeforbund
Samisk kulturminneråd
Selskapet for Norges Vel
Skiforeningen
Statens byggtekniske etat
Statens eldreråd
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens kartverk
Statens landbrukstilsyn
Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens strålevern
Statkraft
Statnett
Statsbygg
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Telemarksforskning
Transportøkonomisk institutt
Trykksaksekspedisjonens blå skjema:
Ungdommens demokratiforum
Ungdomsorg. politiske partier
Vegdirektoratet
Vestlandsforskning
Ytre etater, miljøvernavd.
Østlandsforskning