Høring - NOU 2006: 6 - Når sikkerheten er viktigst

Høringsfrist: 1. november 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. november 2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200604470- RBA-K /LB/BHH

26.06.2006

Høring - NOU 2006:6- Når sikkerheten er viktigst

Justisdepartementet sender med dette på høring NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst.

Regjeringen oppnevnte 29. oktober 2004 et offentlig utvalg for å utrede sikring av landets kritiske infrastruktur. Utvalget ble gitt i mandat å

- Kartlegge virksomheter som har betydning for rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser, dvs. å kartlegge kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

- Kartlegge og vurdere virkemidler for sikring av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

- Vurdere alle virksomheter med ansvar for kritisk infrastruktur, med spesiell vekt på de virksomheter som ikke er eiet eller kontrollert av det offentlige

- Vurdere statens eierskap knyttet til kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

- Utrede konsekvensene av forslagene

Rapporten er meget omfattende og dekker mange samfunnsområder. Rapporten gir flere anbefalinger rettet mot ulike sektorer. Rapporten omtaler blant annet omfattende forslag knyttet til

- Elektronisk kommunikasjon, herunder myndighetenes organisering av IT-sikkerhetsarbeidet og nasjonal autonomi for elektroniske kommunikasjons- og nettjenester

- Tydeliggjøring av Justisdepartementets rolle som sikkerhetsdepartement

- Sikkerhetslovens virkeområde og da spesielt objektsikkerhet

- Offentlig eierskap

- Beredskapslovgivningen

- Finansieringsordninger for beskyttelse av kritisk infrastruktur

- Kriseledelse

Når høringsuttalelsene foreligger vil Justisdepartementet ta initiativ til samarbeid med berørte departementer for nærmere drøfting av hvordan rapporten bør følges opp. Justisdepartementet tar herunder sikte på å holde en oversikt over oppfølgingen av rapporten og forelegge en samlet oversikt over oppfølgingen for Stortinget på egnet måte.

JD ber om adressatenes eventuelle merknader til innstillingen innen 1. november 2006. Vi ber om at uttalelser i tillegg oversendes elektronisk til: laila.berge@jd.dep.no. I tillegg til eventuelle generelle merknader til innstillingen, ber vi om at adressatene gir sine merknader til de av forslagene som retter seg mot de respektive adressaters ansvarsområder, herunder hvorvidt og eventuelt hvordan utvalgets anbefalinger som direkte berører disse ansvarsområder bør følges opp. Vi ber også de høringsinstanser som har forslag til andre virkemidler enn det som utvalget foreslår, om å inkludere disse i sin høringsuttalelse.

Vi ber alle departementer forelegge høringen for relevante underlagte etater og gi en samlet høringsuttalelse fra sin sektor.

Om det er organisasjoner som ikke er omfattet av vedlagte høringsliste, men som likevel bør gjøres oppmerksom på høringen, er vi takknemlig om dette høringsbrevet blir videreformidlet.

Høringsinstanser kan også få en papirkopi av utredningen ved å henvende seg til Justisdepartementet v/ Rednings- og beredskapsavdelingen, tlf 22 24 53 21/22 24 55 05.

Med hilsen

Mette Stangerhaugen e.f.

ekspedisjonssjef

Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Departementene

Akademikerne

Avinor

Beredskapsetaten i Bergen

Beredskapsetaten i Oslo

Den norske Atlantershavskomité

Departementenes servicesenter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El og IT forbundet

Energibedriftenes landsforening

Esso Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsrådet

Forum for strategisk nettutvikling

Fremtiden i våre hender

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Hovedredningssentralene

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Stavanger

Kommunenes sentralforbund

KRIPOS

KS bedrift

Kvinners frivillige beredskap

Landsdelsutvalget

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Natur og ungdom

Nelfo

NetCom

NextGenTel

Nord Pool ASA

Norges landbrukshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Hydro

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norske avisers landsforening

Norske Shell

NORVAR

NSB

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsråd

Oljeindustriens landsforening

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste

Polyteknisk forening

Prosess- og foredlingsindustriens landsforening

Sintef

Statens Havarikommisjon for transport

Statkraft

Statnett

Statoil

Sysselmannen på Svalbard

Tele2

Telenor

Telfo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

YS

ØKOKRIM

Gjenpart:

Statsministerens kontor

Til toppen