Høring — NOU 2007: 1 — Meglerprovisjon i forsikring

Høringsfrist 17. april 2007

Resultat: Ot.prp. nr. 24 (2007-2008) Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2007

  • Høringsfrist: 17. april 2007
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

07/133 FM CW

16.01.2007

Høring – NOU 2007: 1 – Meglerprovisjon i forsikring

Banklovkommisjonen overleverte sin utredning om meglerprovisjon i forsikring til Finansdepartementet 16. januar.

Utvalget har i tråd med mandatet utformet utkast til nødvendige lovendringer som innebærer et forbud mot provisjoner fra forsikringsselskap til forsikringsmeglere. Utvalget foreslår at det gjøres unntak for enkelte forsikringsområder som er av utpreget internasjonal karakter. Dette gjelder blant annet deler av sjø- og energiforsikringsområdet.

Finansdepartementet ber om høringsmerknader innen tirsdag 17. april 2007.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å sendes på papirformat, også sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

Akademikerne
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Rederiforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

Til toppen